ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת בראשית
האם 'קדמת למלאכי השרת' או 'יתוש קדמך' הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – בראשית – תשפ"א  - האם 'קדמת למלאכי השרת' או 'יתוש קדמך' הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – בראשית – תשפ"א  בשעה טובה אנחנו חוזרים ומתחילים מ'בראשית', לקרוא מחדש את תורת חיינו, להתעמק ולמצוא בה השראה להתנהלותנו. במרכז הפרשה 'בריאת האדם' – ביום השישי, בריאה שיש בה מורכבות קוטבית של הפכים. 'עפר מן האדמ ...

פרשת בראשית
סוד עיגולי הבריאה ויושר החידוש פרשה ומימושה – בראשית -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - סוד עיגולי הבריאה ויושר החידוש פרשה ומימושה – בראשית -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בריאת העולם שבפרשת בראשית מהווה יסוד להבנת המתכונת של העולם, חוקי קיומו ודרך התנהלותו. מתכונת זו קיימת בכל רבדיו; ברובד הקוסמי וברובד האנושי, שכן 'האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול', "ויצר באדם כל מה שבר ...

פרשת בראשית
הכרת תודה מבראשית - פרשת בראשית - הכרת תודה מבראשית פרשת בראשית החגים מאחרינו ומתחילים את השגרה מבראשית. הגבאים, ראשי הקהילות ופרנסי הציבור שטרחו והקדישו רבות מעצמם במהלך החגים חוזרים לשגרה, ואנו, האם נדע  להוקיר להם תודה על מאמציהם עבורנו ועבור הקהילה (מבלי להסתפק בכך ש'הקב"ה ישלם שכרם'), או שנראה את פועלם כמובן מאליו...

פרשת בראשית
מעשה בראשית כאיסטרטגיה אלקית - תורת ישראל פותחת בסיפור הבריאה, יצירה מחודשת, 'יש מאין': "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ." (בראשית א א). "כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלקים, כי הוא שורש האמונה, ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל" . (רמב"ן שם). אולם מעשה הבריאה האלקי המתואר בת ...


פרשת נח
עולם חדש מתחיל - השינוי מתחיל מבפנים הפרשה בחיי המעשה – נח – תשפ"א הרב אליעזר שנוולד - עולם חדש מתחיל - השינוי מתחיל מבפנים הפרשה בחיי המעשה – נח – תשפ"א הרב אליעזר שנוולד  דור המבול הביא  את העולם לשפל חסר תקדים. לאחר 'עשרה דורות מאדם הראשון', "השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (בראשית ו יב), "ותמלא הארץ חמס" (שם פס' יא); המין האנושי איבד את אמונתו בד' והתדרדר ל'ע ...

פרשת נח
היציאה מהתיבה לחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת נח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - היציאה מהתיבה לחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת נח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ תיבת נח היתה מקלט בטוח ושמרה על נח ומשפחתו ועל כל שאר בעלי החיים, מפני המבול והסערה שהתחוללה בחוץ. בתוך התיבה הסגורה, המבודדת והמובדלת, נוצר מיקרוקוסמוס יחודי. במשך שנה, התהווה בו תהליך מעצים של תיקון ק ...

פרשת נח
מונופול או סמכות ממלכתית פרשה ומימושה - לפרשת נח - מונופול או סמכות ממלכתית פרשה ומימושה - לפרשת נח בפרשת נח הותר לראשונה לנח ובניו לאכול מזון מן החי. ושם אנו מוצאים לראשונה גם את העיסוק בהלכות כשרות המזון: "אמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב (בראשית א, כט): 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ' - ולא חית הארץ לכם, וכשב ...

פרשת נח
פרשת נח - הרב קופלד - פרשת "נח"

פרשת נח
הטוב והמטיב - מידות היחיד והיחד - לפרשת פרשת נח   צמד הפרשיות בראשית ונח הן חטיבה אחת בכמה מובנים. העולם שנברא בפרשת בראשית מגיע לשפל המדרגה בסופה. תקנתה של הבריאה היתה איתחול מחודש ע"י המבול וצמיחת העולם האנושי החדש ועולם החי מתוך הגרעין של באי התיבה.   הן חטיבה אחת גם במובן נוסף, של גילוי ה ...


פרשת לך לך
דרוש מבוגר אחראי אל נא תהי מריבה ביני ובינך - כי אנשים אחים אנחנו הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – לך לך – תשפ"א   - דרוש מבוגר אחראי אל נא תהי מריבה ביני ובינך - כי אנשים אחים אנחנו הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – לך לך – תשפ"א   האופן שבו מטפל אברהם בסכסוך המשפחתי שהלך והתפתח עם לוט, אמור ללמד אותנו  לדורות. אברהם 'אימץ' את לוט, בן אחיו הקטן, וצירף אותו למסעו לארץ ישראל. במהלך הש ...

פרשת לך לך
האמנם קץ עידן התמימות הפרשה בחיי המעשה – פרשת לך לך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - האמנם קץ עידן התמימות הפרשה בחיי המעשה – פרשת לך לך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו מצטווה אברהם למול את עצמו כשהוא בן תשעים ותשע שנים: "וירא ד' אל אברם ויאמר אליו: אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים וגו'. ונמלתם את בשר עורלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז א-י ...

פרשת לך לך
בחירה חופשית וכפיה דתית פרשה ומימושה - לפרשת לך לך - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - בחירה חופשית וכפיה דתית פרשה ומימושה - לפרשת לך לך - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בראשית פרשתנו מצווה אברהם ללכת לארץ ישראל: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב א). מתי נאמר הציווי לאברהם? הרי בסיומה של הפרשה הקודמת נאמר שאברהם כבר יזם את יציאתו מאור כשדים לארץ כנען מ ...

פרשת לך לך
הרב קופלד פרשת לך לך - הרב קופלד פרשת לך לך

פרשת לך לך
עוצמת היוזמה האנושית – ארוכת הטווח - הפרשה פותחת בציווי של הקב"ה לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". (בראשית יב א). ציווי זה אף נחשב כנסיון כפול שניסה הקב"ה את אברהם אבינו: "שקשה על האדם לצאת מארצו, וממולדתך, שקשה יותר, ומבית אביך, שקשה יותר". (רמב"ן כאן). והשני: "קשה גם כן על האדם לילך בדרך, ואינו יודע אנה ה ...


פרשת וירא
חיים של שליחות בעידן פוסט מודרני הפרשה בחיי המעשה – פרשת וירא  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - חיים של שליחות בעידן פוסט מודרני הפרשה בחיי המעשה – פרשת וירא  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ הפניה האלוקית לאברהם בפרשת העקידה נענית ב'הנני'. "ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם. ויאמר אליו: אברהם! ויאמר: הנני!" (בראשית כב א). גם הפניה של המלאך העוצר אותו מלשלוח ידו בנער נענית ...

פרשת וירא
הגיור בישראל פרשה ומימושה - לפרשת וירא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הגיור בישראל פרשה ומימושה - לפרשת וירא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט חולית הקישור שבין ההתגלות האלוקית לאברהם שבתחילת פרשת וירא לפרשת לך לך היא ברית המילה שבסוף פרשת לך לך: "ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו וגו' כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלוקי ...

פרשת וירא
אברהם אבינו והמערכה על ירושלים -   פרשת וירא היא המשך של פרשת לך לך ומפעלו של אברהם אבינו. פרשת העקידה חותמת את עשרת הנסיונות של אברהם. לפניה אנו קוראים על הברית האיסטרטגית שכרת אברהם עם אבימלך. להבטחת בטחונם ומעמדם של הדורות הבאים ולשם ביסוס היאחזותו בארץ ישראל. בברית איסטרטגית זו מתחייב אברהם אבינו שלא לפעול כנגד צאצא ...


פרשת חיי שרה
בחירת קהילה – כמסגרת המשך לצמיחה רוחנית הפרשה בחיי המעשה – פרשת חיי שרה  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - בחירת קהילה – כמסגרת המשך לצמיחה רוחנית הפרשה בחיי המעשה – פרשת חיי שרה  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ לעת זקנתו זוכה אברהם לראות את מפעלו האמוני המהפכני זכה להצלחה וברכה. "ואברהם זקן בא בימים וד' ברך את אברהם בכל" בראשית כד א). סביבו קהילה של מצטרפים לדרך: "ילידי ביתו, שנולדו בב ...

פרשת חיי שרה
נישואי תערובת פרשה ומימושה - לפרשת חיי שרה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - נישואי תערובת פרשה ומימושה - לפרשת חיי שרה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מבקש אברהם את אליעזר לצאת ולאתר בת זוג מתאימה עבור בנו יצחק: "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו: שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך בד' אלהי השמים ואלהי הארץ; אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בק ...

פרשת חיי שרה
מידות היחיד והיחד - – תשע"ז שני האבות אברהם ויצחק היו הנדבכים הראשונים בהקמת האומה. מידתו של אברהם היתה מידת החסד "חסד לאברהם" (מיכה ז כ) לעומת מידתו של יצחק שהיתה מידת הדין, "פחד יצחק" (בראשית לא מב). כבר בבריאת העולם אנו מוצאים ששתי המידות הללו נצרכות כדי להשלים זו את זו, ובשילוב ביניהן מתקיים העולם: "למלך שהיו ...


פרשת תולדות
ברכות התורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת תולדות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - ברכות התורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת תולדות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ יעקב אבינו הוא הראשון שקיבל את הכינוי "איש תם יושב אהלים". בדרך כלל מקובל לחשוב שמי שהוא 'איש תם', ו'יושב אהלי בית המדרש' מנותק מהנהגה וחיי המעשה. אולם המשמעות של 'תם' אינה נאיביות אלא שלימות: "יע ...

פרשת תולדות
שעת אחדות - פרשה ומימושה - לפרשת תולדות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - שעת אחדות לע"נ ההרוגים בפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג בשבת פרשת וירא פרשה ומימושה - לפרשת תולדות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   בתחילת פרשתנו מתוארת לידתם של יעקב ועשיו ליצחק ורבקה.  בסוף הפרשה לאחר לקיחת הברכות מעשיו שולח יצחק את יעקב לפדן ארם כדי שיקים שם את ביתו, את בית ישראל:"וי ...

פרשת תולדות
אורך רוח וגדלות אמונה בעתיד ירושת הארץ - בפתח פרשתנו מתארת התורה את לידת יעקב ועשיו ואת מכירת הבכורה ליעקב: "ויזד יעקב נזיד ויבוא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב: הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. וגו'. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. וגו'. וישבע לו וימכור את בכורתו לי ...


פרשת ויצא
קביעות עיתים לתורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויצא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - קביעות עיתים לתורה בחיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויצא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ ביציאתו של יעקב לחרן הוא חוזר לבית מדרשם של שם ועבר לארבע עשרה שנים נוספות: "חזקיה אמר: בן ס"ג שנים היה אבינו יעקב בעת שנטל את הברכות. עשה עוד י"ד שנה שנטמן בבית עבר" (בראשית רבה סח ה). בבית מדרשנ ...

פרשת ויצא
הסדרה או שולטנות והרתעה פרשה ומימושה - לפרשת ויצא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הסדרה או שולטנות והרתעה פרשה ומימושה - לפרשת ויצא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט הכתוב מתאר את פגישת יעקב ורחל ליד הבאר: "ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא. וגו'. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. וגו'" (בראשית כט ט-יב). עפ"י חז"ל כבר שם 'מציע' ...

פרשת ויצא
אסטרטגיית התום – במבחן המניפולציות והסחטנות -   יעקב יורד לחרן במצוות הוריו. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". (בראשית כח י). הירידה נועדה לבנות את ביתו, בית יעקב וישראל, אולם כהישג נלווה מתברר בדיעבד שהיא נועדה גם לעצב את אישיותו מתוך ההתמודדות עם חותנו לעתיד, לבן הארמי. יעקב איש התום, "איש תם" (בראשית כה כז) שמידתו 'אמת', "תיתן אמת לי ...


פרשת וישלח
השתלבות ללא ויתור על העצמיות הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישלח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - השתלבות ללא ויתור על העצמיות הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישלח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ תולדות חייו של יעקב אבינו היו רצופים התמודדויות ואתגרים. כפי שתיאר אותם באזני פרעה: "מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי וגו'"  (בראשית מז ט). פרשתנו מתארת מספר תחנ ...

פרשת וישלח
המאבק על הבכורה – מאז ולתמיד פרשה ומימושה - לפרשת וישלח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - המאבק על הבכורה – מאז ולתמיד פרשה ומימושה - לפרשת וישלח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט המפגש הגורלי בין יעקב ועשיו בדרכו של יעקב מלבן לארץ ישראל הוא גם שלב ההכרעה ב'מאבק על הבכורה'. "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום" (בראשית לב ד). "וישבו המלאכים אל יעקב לאמור: באנו אל אחיך ...

פרשת וישלח
המשקל האיסטרטגי של ההרתעה - בפרשתנו אחד השיאים במערכת היחסים בין יעקב לעשיו, המפגש הדרמטי בין יעקב לעשיו, בשובו של יעקב לארץ. יעקב שולח שליחים כדי לאסוף מידע על הכוונות של עשיו: "וישלח יעקב מלאכים. לדעת מה בלב אחיו, לדעה מה יעשה לו". (ספורנו בראשית לב ד). המידע שהגיע ליעקב היה שעשיו נערך לקראת בואו, בתצורה תוקפנית.: "הולך ל ...


פרשת וישב
בנין המשפחה במכלול אתגרי חיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישב - חנוכה תש'פ - בנין המשפחה במכלול אתגרי חיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת וישב - חנוכה הפתיח של הפרשה מפגיש בין שתי חזיתות תובעניות ומורכבות  בחייו של יעקב, חיי המעשה ובנין המשפחה. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה וגו'" (בראשית לז א-ב). שלושים ושש שנים קשות ...

פרשת וישב
הנרות הזעירים וההדתה פרשה ומימושה - לפרשת וישב - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הנרות הזעירים וההדתה פרשה ומימושה - לפרשת וישב - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט יוסף מזדהה במצרים על פי מוצאו כ'איש עברי'. בשם זה קוראת לו אשת פוטיפר: "ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו" (בראשית לט יד). וכך הוא מבקש משר המשקים להזכיר אותו  בפני פרעה: "כי גנוב גונבתי מארץ העברים". עבדים  נוט ...

פרשת וישב
פרשת וישב - בחירה ללא הפסקה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת וישב  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הפרשה פותחת בהתיישבות של יעקב בארץ מגורי אביו ואת השתלשלות האירועים הטרגיים שהביאה למכירת יוסף, ולבסוף לירידת עם ישראל למצרים. השימוש של התורה בביטוי 'וישב' נדרש בחז"ל: "ביקש יעקב לישב בשל ...

פרשת וישב
אסטרטגיה של השתלמות שאינה מבקשת לישב בשלוה -   פרשת וישב פותחת בפרשיית יוסף ואחיו ומכירת יוסף. הפתיח (בראשית לז א): "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", נראה לכאורה, פתיח אינפורמטיבי, אולם במדרש הוא מתבאר כברור נוקב ביחס לכוונה של יעקב בישיבה זו, ובקשר שלה לפרשיית מכירת יוסף (בר"ר פד ג): "א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשי ...


פרשת מקץ
אתגרי הצניעות בעולם מתירני הפרשה בחיי המעשה – פרשת מקץ-חנוכה -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אתגרי הצניעות בעולם מתירני הפרשה בחיי המעשה – פרשת מקץ-חנוכה -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו אנו נחשפים ל'נסיון' הגדול של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר. יוסף הצעיר גדל בתוך ביתו של יעקב באוירה אמונית רוחנית ומתוך סטנדרטים גבוהים של הקפדה על הצניעות ביחסים שבין המינים. ועתה הוא מוצא את עצמ ...

פרשת מקץ
על יועצים ומבצעים פרשה ומימושה - לפרשת מקץ – חנוכה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - על יועצים ומבצעים פרשה ומימושה - לפרשת מקץ – חנוכה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מהו תפקידם של היועצים? והאם מקבלי ההחלטות חייבים לקבל את עצותיהם? עיון בפרשה בעצתו של יוסף לפרעה תסייע לשפוך אור על הסוגיה. חלומו המוזר של פרעה מעמיד אותו חסר אונים. ליבו אמר לו שיש משמעות דרמטית ומרחיקת&nb...

פרשת מקץ
פרשת מקץ- תשע"ח - הבחירה הגדולה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת מקץ - חנוכה  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו אנו קוראים על אחת התחנות הדרמטיות במסלול המפותל שעבר יוסף עד הגיעו לארמון פרעה, כפותר החלום הטורדני של פרעה. משם הגיע יוסף להיות המשנה למלך פרעה. בעמדה בכירה זו מתגשמים החלומות שחלם ...

פרשת מקץ
שיעור לחנוכה - חנוכה -נר איש וביתו והקרב על קדושת הבית הישראלי. שיעור כללי הרב אליעזר שנוולד   ישיבת מאיר הראל מודיעין חנוכה תשע"ח :לצפייה בשיעור חלק א          חלק ב                 ...

פרשת מקץ
יוסף בעל החלומות איש החזון והמעשה -  פרשתנו מתארת את השתלשלות האירועים שהביאו את יוסף מ'בירא עמיקתא' ל'איגרא רמא', מבור האסורים לארמון פרעה כמשנה למלך. יוסף עלה לגדולה בעקבות פתרון חלומו של פרעה, ובזכות פתרון החלומות של שר המשקים ושר האופים. החלומות של יוסף, מהפרשה הקודמת, הלכו והתממשו. האחים באו לשבור שבר להחיות נפשם: "וירא י ...


פרשת ויגש
כסף וסולם ערכים בעולם קרייריסטי הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויגש - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - כסף וסולם ערכים בעולם קרייריסטי הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויגש -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו מתארת התורה את המשבר הכלכלי והקיומי של מצרים לרגל הרעב: "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים וגו'. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף ...

פרשת ויגש
כפל לשון פרשה ומימושה - לפרשת ויגש - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - כפל לשון פרשה ומימושה - לפרשת ויגש - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט הפרשה נפתחת בעימות חזיתי בין יהודה ליוסף שמתנהל בשני רבדים גלוי וסמוי. העימות אינו סימטרי, משום שיוסף יודע בברור מי עומד לפניו. יהודה סבור שלפניו משנה למלך מצרים איש עריץ וערמומי, שיש לו אינטרס לא ברור להציק  ולהתעלל באחים, ו ...

פרשת ויגש
פרשת ויגש- תשע"ח - בחירה במבחן 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת ויגש  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בתחילת הפרשה, לאחר שהגביע נמצא באמתחתו של בנימין, באה לידי מבחן קשה ומאתגר הערבות שלקח יהודה על עצמו בפני אביו. יהודה בחר לקחת על עצמו אחריות עצומה ומחוייבות גדולה כלפי אביו, להיות ערב להשיב את בנ ...

פרשת ויגש
יזמות אנושית אקטיביסטית ומהלכים אלוקיים -   בפרשה נסגר המעגל של פרשיית מכירת יוסף. יוסף מתגלה לאחיו כמשנה למלך מצרים, ושולח הודעה לאביו שהוא בחיים. בכך מסתיימת התקופה הקשה ביותר במשפחת בית יעקב, שבה יוסף נחשב כנעדר, יעקב חי בתודעה מתייסרת שיתכן והנורא מכל קרה, והאחים נצרו בליבם את הסוד הנורא של המכירה. בסגירת מעגל זו מתבררים כמה ...


פרשת ויחי
חיים של יעוד ומשמעות הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויחי -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - חיים של יעוד ומשמעות הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויחי -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית ואת תקופת האבות ונקראת על שם פתיחתה: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, וגו'" (בראשית מז כח). בתחילתה ...

פרשת ויחי
ויט שכמו לסבול פרשה ומימושה - לפרשת ויחי - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  - ויט שכמו לסבול פרשה ומימושה - לפרשת ויחי - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  סיפור נפילתו בשבוע שעבר של סמ"ר יובל מור יוסף הי"ד שהיה תלמיד ישיבת ההסדר קרית אונו, פותח צוהר למהפכה שהתחילה לפני כשני עשורים. לסיפורם המופלא של בוגרי תיכונים דתיים שלא למדו בישיבות תיכוניות ומשתלבים בישיבות הסדר ועוש ...

פרשת ויחי
אסטרטגיה לאומית של דמוגרפיה ופיזור אוכלוסין - אחד המרכיבים של האסטרטגיה הלאומית היא האסטרטגיה של הדמוגרפיה ופיזור האוכלוסין. בתורה קשור מרכיב זה למצות ישוב הארץ. התכנון האיסטרטגי של הדמוגרפיה ופיזור האוכלוסין תלוי בשיקולים סוציולוגיים – של הרכב האוכלוסיה, בשיקולים כלכליים, בטחוניים, מדיניים, נגישות ותחבורה, משאבי טבע וחקלאות–מים, מחצבים ופור ...

פרשת ויחי
פרשת ויחי - תשע"ח - הבחירה והתמודדות עם הקשיים 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת ויחי  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד   ברכותיו של יעקב לבניו נוגעות לאופיים של הבנים, בהווה ובעתיד. יעקב משתמש בדימוי לבעלי חיים שונים. אנו מבקשים ללמוד מכך כללים ועקרונות לעולמנו, כאן ועכשיו. בברכתו של יעקב ליש ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון