ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת דברים
הרב עמית רותם - שיעור הפטרות - הפטרת "דברים" -   שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה.  השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "דברים" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרת "חזון ישעיה".  

פרשת דברים
אסטרטגיה של ביקורת ציבורית בונה עתיד - ימי המבצע "צוק איתן" מעלים לדיון סוגיות צבאיות, אסטרטגיות, וציבוריות. לצד כל אלה עולות סוגיות חשובות ביותר של מנהיגות. השבת אנו מתחילים לקרוא את ספר דברים – משנה התורה וספר התוכחה. מפרשתנו אנו מבקשים ללמוד על אסטרטגיה של ביקורת ציבורית כדי לתקן את העתיד, כיצד מובילים מהלכים ציבוריים של הפקת לקח ...

פרשת דברים
סוד הקשר של עם ישראל לארץ ישראל והשלכתו האיסטרטגית - חזון  פרשת דברים נקראת בדרך כלל בשבת "חזון" הסמוכה לתשעה באב. בפרשתנו חוזרת התורה בהרחבה על חטא המרגלים. הוא העשירי מבין הנסיונות שניסו ישראל את הקב"ה במדבר, (ערכין טו א) והוא גם החמור שבהם. בעקבותיו נגזר על דור שלם של ששים ריבוא למות במדבר: "ויקצוף וישבע לאמור: אם יראה איש באנשים האלה הדו ...


פרשת ואתחנן
נחמה לאומית כאבן יסוד אסטרטגית - 'שבת נחמו' היא אחת מהשבתות שזכו לשם מיוחד. היא חלה בדרך כלל בשבת פרשת ואתחנן ובאה לאחר ט' באב. שם השבת נקרא על שם פתיחת ההפטרה: "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. דברו על לב ירושלים וקיראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עונה, כי לקחה מיד ד' כפליים בכל חטאתיה". (ישעיה מ א). שבת זו היא הראשונה משבע שבתות הנח ...


פרשת עקב
תחושת המסוגלות ומפתח ההצלחה -         בפתיח של הפרשה מתייחס משה רבנו להתמודדות המורכבת עם האתגרים הלאומיים - הרוחניים והביטחוניים הצפויים לעם ישראל בכניסה לארץ. "כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם. לא תירא מהם זכור תזכור את אשר עשה ד' אלקיך לפרעה ולכל מצרים וגו'" (דברים ז יז-יח) ...


פרשת ראה
המשמעות האסטרטגית שבאיחוד הבירה הרוחנית והריבונית -   בפרשתנו אנו מצווים על הנחת אחת מאבני היסוד של האומה הישראלית, בנית "בית הבחירה", והקמת 'בירה רוחנית' לעם ישראל. "כי אם אל המקום אשר יבחר ד' אלקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה". (דברים יב ה). בירה זו תאחד ותרכז תחת קורת גג אחת את המרכז הרוחני ואת הריבונות השלטונית הממ ...


פרשת שופטים
לא לפחד כלל -   מי אינו מכיר את תחושת הפחד, זו שתוקפת את האדם כשהוא מתקרב לאזור של סכנה, מוחשית או מדומה וגורם להשפעות פיזיולוגיות שונות. פחד שעלול לגרום פעילות יתר או שיתוק והלם לעיתים עד כדי פגיעה נפשית קשה ובלתי הפיכה. גם את כוחו של הפחד שמפעיל את מנגנוני הזהירות מפני פגיעה, איום על הקיום, מפני העת ...

פרשת שופטים
"עד רדתה" – האסטרטגיה של מלחמות ישראל בחול ובשבת -   בפרשיות ספר דברים מובאים פרקים שלמים בתורת הלחימה (לאחד מהם כבר התייחסנו בעבר), אחד מהם, נמצא בפרשתנו (דברים כ י"ט): "כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ וכו'.. וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִיא עֹושָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה, עַד רִדְתָּה". מהפסוק האחרון ...


פרשת כי תצא
מצות מעקה - והאיסטרטגיה של אמונה ובטחון לאומי - פעמים שמצווה אחת מתרי"ג המצוות, שקשורה למצב מסויים, פרטני, היא למעשה יסוד ועיקר כללי– ביהדות. כך הוא גם לגבי מצוות מעקה שבפרשתנו, שמתייחסת לחובת בעלי בתים לדאוג לבטיחות הבית ולהתקנת מעקה בטיחות לגג (דברים כב ח): "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו". הרמב"ם ...

פרשת כי תצא
מצות השבת אבידה אסטרטגיה של הגנת הבעלות הקניינית -   איסור הלנת שכר בפרשה מכונה בשם עושק, דהיינו גזל-למרות שהמעסיק רק מתאחר בתשלום ובסופו של דבר משלם (דברים כד יד- טו): לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. (בחז"ל הבדילו בין מי שמאחר בתשלום השכר ומי שמתכחש אליו לחלוטין, אולם לא נעסוק ב ...

פרשת כי תצא
מצות השבת אבידה אסטרטגיה של הגנת הבעלות הקניינית -   שבתון    בפרשתנו מצווה התורה על מצוות השבת אבידה: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך". (דברים כב א). חכמים למדו מכאן שיש שתי מצוות מצוות עשה "להשיב את האבידה לבעליה". (רמב"ם סהמ"צ עשה רד). ומצוות "לא תעשה" שלא להתעלם ממנה ולהתחמק מהמחוייבות הא ...


פרשת כי תבוא
החקלאות בישראל קדושה או אמצעי קיום אסטרטגי -     פרשתנו פותחת במצוות הביכורים. מצווה חקלאית התלויה בארץ, להביא את הפירות הראשונים של העמל החקלאי לבית המקדש. "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר ד' אלקיך נותן לך ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר ד' אלקיך לשכן שמו שם".(דברים כו א). בסמוך אליה מצווה התורה על ביעור ...


פרשת ניצבים
מבקשים סליחה -       "לא יאבה ד' סלוח לו. כי אז יעשן אף ד' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה וגו'" (דברים פרק כט יט). הסליחה היא אחד מאבני היסוד ביחסי הגומלין שבין אדם לזולתו. בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אולם לעיתים במצבי קיצון, כשהאדם פועל בצורה בלתי נסלחת, גם הסליחה ...


פרשת וילך
איסור הפחד ברמה האיסטרטגית - בפרשתנו נפרד משה רבנו מעם ישראל סמוך לפטירתו. עם ישראל נמצא ערב הכניסה לארץ ישראל. משה רבנו חוזר ומדגיש את החובה להשלים את משימת ירושת הארץ, בהנהגתו של יהושע. משה מצווה ומחזק את רוח העם: "חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם, כי ד' אלקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך". (דברים לא ו). צווי זה דומ ...


פרשת האזינו
שירת האזינו– שירת ברית נצח אסטרטגית - בין הקב"ה לעם ישראל -   שירת האזינו – היא שירת ברית הנצח בין הקב"ה ועם ישראל, מעין חוזה ברית שנכרת בין הקב"ה לעם ישראל לפני הכניסה לארץ. פרשת האזינו יוצאת דופן בכך שכבר הגמרא מחלקת אותה לשבעת קרואיה, לששת הראשונים נתנה סימן על פי האות הראשונה של ששת חלקי השירה: "הזי"ו ל"ך". (בבלי ר"ה לא א, ירושלמי מגילה ג ז. ...


פרשת וזאת הברכה
אסטרטגית קו התפר הבין דורי -     בידול רציפות והמשכיות בשלהי הפרשה וחמשת חומשי התורה נמצא קו-תפר בין-דורי, בין דור עידן המדבר והנהגתו. ובין דור עידן ההתנחלות בארץ ישראל והנהגתו. "וימות שם משה עבד ד' בארץ מואב על פי ד', וגו'. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. וגו'. ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את י ...

רוצים לדבר?

רוצים לברר?

רוצים לבקר?

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון