בבית מדרש 2021
Increasing Torah study during the three weeks
 
During the three weeks we practice mourning customs.
According to Chazal, one of the reasons for the destruction was the attitude towards Torah study:
ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' שמואל ברבי יצחק אמר: מצינו שויתר הקב"ה על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר על מאסה של תורה, שנאמר: "על מה אבדה הארץ" – על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים אין כתיב כאן, אלא – "על עזבם את תורתי" (איכה רבה פתיחתא ב).
 
"Rabbi Huna and Rabbi Jeremiah in the name of Rabbi Shmuel .... Why is the land in ruins... all of the Israelites have transgressed Your Torah” (Eichah Rabbah Petichta 2). Therefore the correction to destruction is increasing Torah study and love of the Torah.

Our Beit Midrash is open to anyone who is interested in coming and studying

during the three weeks and throughout the year

from the city and its surroundings.

All are welcome!

 

…. “

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account