ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 מסכת בדף יומי
Completion of the Rosh Hashanah Tractate on the Daf Yomi.

Every morning between Tfilat Shacharit and breakfast

the students sit together and learn the daily Daf

and have just completed another tractate -

with great joy and satisfaction.

As soon as the Tractate was completed,

the group began enthusiastically studying the Ta'anit Tractate.

We are hoping to see them in thirty days at the end of the Tractate, happy and satisfied.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account