ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 חם  סיום מסכת
Every week the married students invite the single guys to a "Bait Cham" (Warm home)
in their homes.
After night seder, they serve refreshments
and discuss topics that are of interest and relevance to everyone
like the spiritual world of the students

This week, in addition to the Bait Cham,

one of the students of Shiur Alef made a Siyum of Masechet Beitza.

Great way of finishing the evening!!

Yasher Koach on the Masechet and to the weekly hosts.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account