ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 סיום יוני 2021
We continue with more Siyumei Masechtot
The Yeshiva encourages students to complete tractates
and invest in their learning as much as possible.
Towards the end of each Zman, the amount of Siyumim multiply.
Today we merited to hear the Siyum of Tractate Megillah by Yosef.
His father came to the Yeshiva and participated in this very joyous occasion. 

It was a special celebration not only for the Yeshiva students and Rabbis.

We wished him to merit and complete many more Masechtot!

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account