ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה

ציד בפיו - מניפולציות במרחב הקיברנטי

לקראת בחירות ובמערכה התודעתית שבין הבחירות

הרב אליעזר שנוולד

הפרשה בחיי המעשה – תולדות  – תשפ"א 

מערכות היחסים וההתרחשות בתוך משפחת יצחק ורבקה, בין ההורים לבניהם ובין הבנים לבין עצמם מעלים מספר תמיהות, נתמקד באחת מהן: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב" (בראשית כה כז). כיצד ניתן להסביר שיצחק אוהב את עשיו ולא  את יעקב?! במיוחד לאור הסיבה שהכתוב מציין: 'כי ציד בפיו', מה מרשים בכך את יצחק?! והאם זאת סיבה מספקת להעדיף אותו על יעקב, שהכתוב מעיד עליו שהוא 'איש תם יושב אהלים'?! וכן האם 'איש ציד איש שדה'  מתאר את העיסוק של עשיו או תכונה שלו? חכמים ראו בביטוי הזה את שתי המשמעויות, כפשט ודרש: "'יודע ציד' - לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן? כסבור אביו שהוא מדקדק במצות. 'איש שדה' – כמשמעו, אדם בטל וצודה בקשתו חיות ועופות" (רש"י שם). עפ"י הפשט - עיסוקו היה ציד, אולם זה מעלה את השאלה: מדוע בשל כך העריך אותו יצחק?

הדרש – שעשיו היה מניפולטור, והשמיע ליצחק מה שיאהב לשמוע ולהעריך, ובכך הוא שבה את ליבו: "'אבן חן השוחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל' (משלי יז ח). השוחד למה הדבר דומה? לאבן, בכל מקום שנופלת שוברת. מדבר ביצחק, שנא': 'ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו' מהו 'כי ציד בפיו' היה צד את יצחק הצדיק בפיו וכו'. כשהיה בא עשו מן החוץ היה אומר לאביו: אבא המלח מהו שתהא חייבת במעשר? והיה תמה יצחק ואומר ראה בני זה כמה (מ)דקדק במצות?! והיה אומר לו אביו בני היכן היית היום הזה? והוא אומר לו בבית התלמוד! לא כך הוא הלכה מן כך וכך, לא כך איסורו, לא כך התירו? ומתוך דברים אלו הוה צדו בפיו, על כן אהבו" (תנחומא תולדות ח). וכיצד ידע הרמאי מה נאמר בבית המדרש? "אמרו במדרש ילמדנו: היה עשיו הולך לאחורי המדרשות ושומע מה שהן אומרין מאחורי המדרש, ובא אל  אביו ואמר לו: מה הלכה חדשתם היום? ואומר לו כך וכך, וקיבל ממנו אביו והוא לא ידע שהוא גנב" (תו"ש בראשית כה אות קעה בכת"י אור האפילה).

בניגוד למניפולציות של עשיו 'יעקב איש תם' שקוף ואמין: "תם - אינו בקי בכל אלה אלא כליבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם" (רש"י שם). רבקה קלטה את המניפולציות של עשיו והעדיפה את התום והיושר של יעקב. "את אמנות הציד ונכליו הוא ידע לכוון גם נגד אביו. אך אהבת רבקה על יעקב באה מעצמה, הוא לא "צד" אותה, אלא באישיותו רכש את אהבתה: אוהבת את יעקב" (רש"ר הירש שם).

ה'מדרש הגדול' (התימני) התקשה לקבל שיצחק נפל קרבן למניפולציות של עשיו, ובאר שהוא התחכם אתו לקרבו: "וכי לא היה אבינו יצחק יודע במעשה עשו שהן כעורין?! והכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא, ומפני מה אהבו?! אלא שהיה אוהבו בפניו בלבד, כדי לקרבו ולמשכו! שהרי קל וחומר, אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלין, אילו שנאו וריחקו על אחת כמה וכמה, ואמרו רבותינו: 'לעולם תהא ימין מקרבת ושמאל דוחה'" (מדה"ג בראשית כה כח). ויש שביקרו את יצחק בשל כך שלא החזירו למוטב: "ומה ת"ל 'חושך שבטו שונא בנו' - ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף יוצא לתרבות רעה ושונאהו.... כיוצא בו 'ויאהב יצחק את עשו' (שם כה) לפיכך יצא לתרבות רעה על שלא רדהו" (תנחומא שמות א).

התכונה של 'ציד בפיו', המניפולטיבית, באה לידי ביטוי גם בתחומים מוכרים נוספים: "מדרכו של הצייד, שהוא מופיע בתכלית התמימות, אך בסתר לבבו חורש מזימות להשחית. כל עיקרו - עשיית נכלים, ובשטח אחר: דיפלומטיה. (רש"ר הירש שם).

ריח של בחירות באויר. 'ציד בפיו' הוא אחד ממאפייני העולם הפוליטי, בכלל, ולפני בחירות בפרט. המועמדים מנסים 'לצוד' בפיהם את המצביעים. "ד"א ציד בפיו  - כלומר יש לו יכולת הדיבור עם כל אומה לפי אופן דיבורם ולפי חוקיהם ומנהגיהם הנפוצים וכו'." (ילקוט תימני כת"י אלבחייאני מתורגם מערבית, תו"ש שם אות קפ). הפוליטיקאים משמיעים לכל ציבור את מה שהם חושבים שהוא רוצה לשמוע, ומפזרים הבטחות שאין להם כוונה לקיים. רק  תמימים מבין השומעים אכן מאמינים שיש ערך להבטחות הללו.

 בעידן המודרני ה'ציד בפיו' נעשה באופן גלוי, על השולחן, הוא נעשה באמצעות יחצנו"ת, עיצוב דעת קהל, ופרסום. הוא  הוא מייצר ספינים  ומניפולציות ומפרסם 'פייק ניוז'. אמצעי התקשורת כבר מזמן אינם רק מדווחים ידיעות וחדשות. הם הפכו להיות 'זירת הציד בפיו' ול'מערכה על התודעה'. כל העת מתקיימים בהם מהלכים ל'הנדסת תודעה' ע"י אנשי תקשורת בעלי אג'נדה שמשדרים את דעתם לציבור ב'פריים טיים' כמעט מידי ערב.

אחד מכלי הציד המודרניים של ה'ציד בפיו'  נמצא במרחב הקיברנטי. כפי שנוכחנו בבחירות האחרונות בארה"ב, הפוליטיקאים ובעלי ענין בתוצאות הבחירות מהארץ ומחו"ל יעשו בו שימוש מתוחכם. ברשתות החברתיות פעילים בעלי ענין מהארץ ומחו"ל שמנסים להשפיע על דעת הקהל ועל תוצאות הבחירות באמצעות 'פייק ניוז', ספינים  וע"י הפעלת 'בוטים'.

נראה שהציבור גם מתחיל להתפכח ובורר לעצמו את המידע  שהוא צורך מהתקשורת והרשתות החברתיות ובוחן בחשדנות האם מדובר במידע אמתי, והאם אחרי פרסום המידע לא  עומד בעל ענין.

לקראת בחירות אפשריות המנהיגות חייבת להפנים שהציבור צמא  לתום, ליושר ולאמינות מנהיגיו. הוא מצפה למנהיגות שניתן לסמוך עליה שתקיים את אשר היא  מבטיחה. כזו שאומרת את האמת גם כאשר היא כואבת ולבוחרים לא נעים לשמוע. ובלבד שהם יודעים שהיא נאמרת מתוך כוונה לעשות את הדבר הנכון, גם אם הוא לא פופולרי.

ברכות התורה בחיי המעשה

הפרשה בחיי המעשה – פרשת תולדות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ

יעקב אבינו הוא הראשון שקיבל את הכינוי "איש תם יושב אהלים". בדרך כלל מקובל לחשוב שמי שהוא 'איש תם', ו'יושב אהלי בית המדרש' מנותק מהנהגה וחיי המעשה. אולם המשמעות של 'תם' אינה נאיביות אלא שלימות: "יעקב אבינו ע"ה היתה עיקר מגמתו להראות לכל שאין שום צד מצדדי השלימות, בין הגבוהים בין הנמוכים, שלא יהיה האחד מחזק את חבירו כשיובן יפה, וקל וחומר שלא יהיה אחד סותר את חברו" (הרב קוק זצ"ל 'עין איה' שבת ל"ג אות רפ"ד).

הרב קוק זצ"ל גם מבאר שהויכוח בין יצחק ורבקה, על הברכות, המופיע בפרשה נסב סביב יסוד זה - יכולתו של יעקב לשלב בין שני התחומים, הקודש והחול עולם הרוח והמעשה: "דאפילו לפי דעת יצחק שעשו ראוי לברכה, מ"מ ידע שאינו במדרגת יעקב כלל. שהרי ראה את יעקב יושב אוהלים והוגה בתורה, וזה עוסק בדברים ארציים. אלא שיצחק חשב הרי שני מיני שלמיות. יש שלמות האנושית מצד השכל האנושי, שנכללים בזה כל המצות בין אדם לחבירו, וצדקה וגמ"ח, וישובו של עולם להיטיב לבריות שזהו באמת בכלל גמילות חסדים כמו גשרים ושוקים וכיו"ב, ומעלת יעקב היתה למעלה מזה, שהיה איש אלקים מסור לעבודת השי"ת למעלה משכל האנושי. וחשב שאי אפשר שתהיינה ב' השלמויות נמצאות ביחד! ע"כ חשב לברך את עשו בשלמות האנושית, ויהיה מרבה לעשות צדקה וגמ"ח וכל מדות טובות אנושיות וכו'. אבל רבקה ראתה שאם יהיה כדבר הזה, ידחק עשו רגלי יעקב בכל עניניו, ויצר צעדיו בעבודת שמים, ויעקב עצמו לא יוכל לבא לשלמותו בתכלית. ע"כ טוב שיהיה יעקב ג"כ מסובל בעול העולם, אע"פ שעי"ז תהיה מדרגתו קטנה מעט מהראוי לו  בעבודת השי"תאבל על זה האופן יבוא לכלל תכלית ('מאורות הראיה' ירח האיתנים עמ' ל"ט).

בדרך זו באר הרב קוק זצ"ל מדוע כשהגיע יעקב לפאתי שכם בחר לתקן דווקא 'מטבע שווקים ומרחצאות' (שבת ל"ג): "שצפה ברוח הקודש שהוא (שכם א.ש.) מקום המוכן לפורעניות של חלוקת מלכות בית דוד, ויסוד מאסן במלכות בית דוד האמור במדרש שהוא משלושת החטאים שצריכין להתקן, וכו'.  הוא מפני שנחסרה האמונה שמלך עוסק בתורה וחכמה כדוד ושלמה יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות, ובא יעקב איש יושב אהלים ונתן סימן שהוא מתקן גם מטבע שווקים ומרחצאות" ('אגרות ראיה' תשמ"ג).

יישום התורה והקודש בחיי המעשה, הוא היעוד של התורה וברכתה. הוא ביטוי לכך שהתורה אינה רק רעיון ואידאה עיונית הנלמדת בבית המדרש אלא תורת חיים שאמורה להתקיים במציאות, בעולם המעשה. לשלב את הקודש והחול בצורה שלימה והרמונית: "מה שלומדים, ומה שמתפללים, ומה שעוסקים בישובו של עולם, בין בדברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומם המצומצם, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, הכל עולה לאגודה אחת, לחטיבה אחת, להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו, ולקרבו יותר ויותר להמטרה האידיאלית המבוקשת, לעשות את החיים טובים והגונים, ויותר ראויים להקשר בקשר נצחי, בקשר הקודש" (אורות הקודש ח"ג  עמ' קמ"ח). הרב קוק זצ"ל הרחיב לבאר שלא די לומר שהם אינם שני דברים סותרים, וגם לא שהם שני דברים המתיישמים זה לצד זה כפשרה שאין לגנותה. אלא שהם שני דברים היוצרים שלימות הרמונית אחת אידיאלית שהיא גדולה מסך חלקיה. שלימות אידיאלית שיש ליישמה בחיי הפרט והכלל, ועליה שורה רוחו של יעקב אבינו. במרחב יצירתו הוא לא הסתפק באמירות כלליות אלא פרט הרחיב והמשיג את מרכיבי האתגר הזה.

אולם זוהי משימה סבוכה ומורכבת. האתגר ניצב לפתחו של בית המדרש הארץ-ישראלי. עליו לברר אותו ולסלול את הדרך עבור הציבור הרחב ובמיוחד לבוגריו שעתידים לצאת ממנו לחיי המעשה. כדי שיוכלו להתכונן לאתגרים הצפויים להם שלא יפלו עליהם בהפתעה, או שידרשו לגבש דרכים להתמודדות עם האתגר 'תוך כדי תנועה'. לשם כך לא די באמירות כלליות המצודדות בשילוב של התורה בחיי המעשה, נדרשת ירידה לפרטי היישום ואתגריו, וכיצד ניתן להתמודד איתם. תוך שאנו לוקחים בחשבון שעולם המעשה הוא דינמי ומשתנה. בבית המדרש בישיבה ובמדרשה אנו מייחדים לכך לימוד מיוחד - כמשנה סדורה, לפני יציאתם של הבוגרים לחיי המעשה. חלק ניכר מהלימוד כולל גם את המושגים המפורטים שטבע הרב קוק זצ"ל בסוגיה זו.

בחלק מהם נעסוק בע"ה במסגרת סדרת מאמרינו השנה של 'הפרשה בחיי המעשה'.

שעת אחדות

לע"נ ההרוגים בפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג בשבת פרשת וירא

פרשה ומימושה - לפרשת תולדות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט

 

בתחילת פרשתנו מתוארת לידתם של יעקב ועשיו ליצחק ורבקה.  בסוף הפרשה לאחר לקיחת הברכות מעשיו שולח יצחק את יעקב לפדן ארם כדי שיקים שם את ביתו, את בית ישראל:"ויקראיצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" (בראשית כח א-ה).

ממשפחתו של יעקב יצא עם ישראל. ומבניו יצאו שנים עשר שבטי י-ה, זרע קודש שאין בו פסול: "ועל זה אמר הכתוב (מלאכי ב י): 'הלא אב אחד לכולנו אל אחד בראנו' (הפסוק נקרא ע"י התימנים בהפטרה של פרשת תולדות), כי אב אחד הוא יעקב אבינו. כי אברהם ויצחק יצאו מהם עשו וישמעאל ואינם אב אחד לכולנו, לבד בני ישראל" ('בית אלקים' למבי"ט שער היסודות פ"ח). אולם כבר במשפחת יעקב עוד טרם היווצרותו של עם ישראל עלתה שאלת האחדות בבית פנימה. כיצד יוצרים אחדות למרות חוסר האחידות. לא רק כערך משפחתי חברתי אלא כערך רוחני: "'הלא אב אחד לכולנו הלא אל אחד בראנו' (מיכה ב י), 'גוי אחד בארץ' (שמואל ב ז כג), כל איש ישראל חוטר מגזע אחדות הקדושה העליונה מתחת כנפי השכינה, וכל הנפשות לו יתברך הנה חשובות כאחת. כי על כן את כל יוצאי ירך יעקב 'נפש' אחת קראם הכתוב (בראשית מו כז), כי גם שכל איש ואיש נפרד מרעהו, אין הפירוד בלתי אם גוויתינו ואדמתינו אך לא בנפשותינו" ('תורת משה' לאלשיך דברים כג י). "ומפני זה אמר: 'אל אחד בראנו' כי 'אל אחד' ייחד שמו על 'אב אחד' ועל זרעו שהם כולם 'אחדים' לעבודתו בלי שום פסולת. ועל זה נאמרה כל פרשת שמע בלשון יחיד 'ואהבת את ד' וגו' ושיננתם לבניך וגו'' להורות על היותנו 'אחדים' ב'אחדותו' ית' 'השם אחד' (ש"ב ז'): 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וגו'' (בית אלקים שם).

ומכאן לדורות. עם ישראל צריך לשקוד על 'אהבת אחים' בשגרה ובעת צרה: "ואין לך אומה ראויה שתהיה האהבה תקועה בהם ומדת השנאה מרוחקת מהם כישראל, שהרי אלוה שלנו אל אחד וכן כתיב (מלאכי ב): 'הלא אב אחד לכולנו הלא אל אחד בראנו'. ואנחנו עם אחד שנאמר (שמואל ב ז): 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' ויש לנו תורה אחת ומשפט אחד. ועל כן היה ראוי לנו שנהיה לב אחד ורצון אחד" (כד הקמח לרבנו בחיי ערך שנאת חנם). למותר לציין ששנאת החנם גרמה לעם ישראל את הגרועים שבאסונותיו. מה ששנאת החנם גרמה לעם ישראל לא היו יכולים לגרום לו הקשים והחזקים שבאוייביו. לשם שימור הזיכרון הזה אנו מציינים אותו בימי הצומות במהלך השנה, שנועדו לזיכרון ולחשבון נפש.

הצורך לחדד את חשיבות האחווה ואהבת החנם, היא בעיקר לגבי דברים השנויים במחלוקת, ובזמן שבו מתבלטים חילוקי הדעות בין מגזרים בעם ישראל. כאשר כולם תמימי דעים אין צורך בכך. דווקא כאשר הרוחות מתלהטות מאש המחלוקת צריך להדגיש שהמשותף ביננו רב על המפריד. שצריך להקפיד על פרופורציות ולא לנסות להעצים את המחלוקת ולחדד את ההבדלים מעבר למה שהם באמת. ושהתמודדות עם הקושי לייצר הדברות ולמנוע קרע עדיף על המחיר שעלולים לשלם אם המחלוקת תתעצם לכדי קרע. כמו שקרה בעבר.

הרצח הנורא שאירע בשבת קודש פרשת וירא בבית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית בפיטסבורג, ע"י אנטישמי מוסת, אכול שנאת יהודים, הציף מחדש את סוגיית האנטישימיות העולמית שאינה מבחינה בין יהודי ליהודי. אותה אנטישמיות רבת שנים שבכל זמן וזמן פושטת צורה ולובשת צורה אחרת.

אל נוכח אירוע זה  כולנו צריכים לאמץ אל ליבנו, ממרחק, את אחינו היהודים בני הקהילה ואת אנשיה, להיות אתם בשעתם הקשה ולנסות  לחזק אותם כמיטב יכולתינו. ולזכור ש'אחים אנחנו בני איש אחד' (בראשית מב יג), כי 'הלא אב אחד לכולנו אל אחד בראנו'. זו לא השעה להזכיר ולחדד את המחלוקות ואת הבדלי התפיסות הקיימים בין האורתודוקסיה לבין התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית. המחלוקות אכן עומדות בעינן, הן קשות, קוטביות וחד משמעיות, ואין להקל בהן ראש. אף אחד לא מתכוין לטשטש אותן. אולם 'לכל זמן ועת לכל-חפץ תחת השמים' (קהלת ג א). בשעה זו 'שעת צרה' היא שעתה  של 'האחווה'. השעה זו צריך לשים את המחלוקות בצד. "עת לחבוק ועת לרחוק מחבק" (קהלת ג ה). השעה הזאת היא 'עת לחבוק' ולהדגיש שאחים אנחנו, וצרת אחינו היא צרתינו.

דווקא בשעה זו עלינו להזכיר את ההלכה  הברורה, שיהודי שנהרג ע"י גויים בגלל שהוא יהודי. כי היתה להם כוונה תחילה להורגו בגלל שהוא יהודי ולא משום סיבה אחרת. נחשב כמי שמת על קידוש השם. יהיה מי שיהיה. ונחשבים לבעלי המעלה הגבוהה ביותר השמורה לצדיקים גמורים: "הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן!" (פסחים נ א,  תענית יח א וראה בשו"ע יו"ד סי' שמ סע' ה, וסי' שעו). ומי שנהרג ע"י גויים - "קדוש יאמר לו" (שו"ת חת"ס, יו"ד סי' שלג).

לצערנו, דווקא בשעה קשה זו היו כאלה שניסו ללבות את המחלוקת ולטעון טענה חסרת שחר, שהאורתודוקסיה סוברת שקונסרבטיבים והרפורמים אינם יהודים חלילה. ולקטב את היחס שבין העם היושב בציון לבין יהדות התפוצות.

באופן טרגי, דווקא הרוצח השפל הזכיר לנו, כמו כל האנטישמיים בכל הדורות, ש'אחים אנחנו', וגורל משותף לנו. וכולנו כתובת דומה לאותה  שנאה ללא אבחנה.

זוהי שעת אחדות ולא שעה למחלוקות. אסור לנו להחמיץ אותה  

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון