ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת ויקרא
צו קריאה פרשה ומימושה - לפרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - צו קריאה פרשה ומימושה - לפרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט צמד הפרשיות ויקרא צו פותח את ספר ויקרא ועוסק בתורת הקורבנות. בניגוד לקריאתה הפשטנית של הפרשה, אין היא עוסקת רק בהיבטים הטכניים של ההקרבה, אלא גם במשמעות העמוקה והאמונית של פעולת ההקרבה האנושית כלפי הקב"ה. ביצירת הקירבה בין ...

פרשת ויקרא
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקרא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה להתקרב ולהקריב 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקרא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד  ספר ויקרא עוסק במצוות הקרבנות, עבודת המקדש והקדושה. אנו מבקשים לעמוד על ההבדל בין התפיסה המהותית של הקרבן ובין התפיסה הטכנית של ההקרבה, כגורם המקרב את האדם לקב"ה ולקדושה, וממנו ללמו ...

פרשת ויקרא
הקרבנות ואסטרטגית הקשר בין האדם לאלקיו - ספר ויקרא, שאנו מתחילים בקריאתו, "הוא תורת כהנים והלוים, יבאר בו עניני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן". (הקדמת הרמב"ן לויקרא) והוא פותח ב"אדם כי יקריב מכם קרבן לד'" (ויקרא א ב).   בעבודת הקרבנות יש רבדים גלוים ורבדים נסתרים, נשגבים ובלתי מובנים לשכל האנושי. "ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם". ...


פרשת צו
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת צו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - מנגנון הבחירה והתיקון 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת צו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד  פרשת צו פותחת באזכרה חוזרת של תורת הקרבנות שהוזכרה כבר בפרשת ויקרא. אנו מבקשים לבחון אותה מתוך התפיסה המהותית של מצוות הקרבנות, כמרכיב התיקון החיוני של מנגנון הבחירה האנושית.  ה ...

פרשת צו
אסטרטגיה של מהפך הסטורי – מעבדות לחרות -   לשבת הגדול -    פעמים רבות מתחולל מהפך היסטורי אסטרטגי בעל השלכות מרחיקות לכת –בזכות מהלך מקדים, קטן יותר שמכשיר את הקרקע לשינוי הגדול. אין חרות של אמת ניתנת לעם על מגש של כסף! ולא באמצעות מעשה אחד. היציאה לחרות היא תהליך ארוך טווח, רחב היקף, שדורש מאמצים רבים והקרבה. אולם ...


פרשת שמיני
אסטרטגיה של הנהגה – הזקנים או הצעירים -     בשיאה של פרשת שמיני, בעיצומו של אירוע מכונן – הקמת המשכן, מתחוללת טרגדיה – מות נדב ואביהוא. קרוב לודאי שנדב ואביהוא היו באותה העת בגיל פחות מעשרים שנה. שני קדושי עליון אלה, לא טעמו טעם חטא מימיהם "להודיעך שלא היה בידם אלא עון זה בלבד". (ויק"ר כ ח) הם היו מ"מיודעיו של מקום", "א ...


פרשת תזריע
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת תזריע ומצורע – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה בחיי המשפחה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  תזריע ומצורע – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד צמד הפרשיות תזריע ומצורע נפתח בהתרחבות התא המשפחתי; בדיני הלידה, היולדת והיִלוד: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים וגו', ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים וגו', ובמלאת ימי ...

פרשת תזריע
אסטרטגית שימור הזהות היחודית של העם היהודי -   פרשתנו פותחת במצוות המילה. "דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וגו'. וביום השמיני ימול בשר ערלתו". (ויקרא יב ב). אנו מבקשים להתבונן בהשלכות של ברית המילה על הברית של עם ישראל עם הקב"ה. כיצד משפיעה מצות המילה בצורה מכרעת ואיסטרטגית על שימור הזהות היהודית לאורך אלפי שנים. & ...


פרשת מצורע
בלשון נצורה - תקשורת ומידע בעידן המודרני -   פרשתנו פותחת בנגע הצרעת באדם. שנגרמת מהחטא החמור של הדיבור להרע: "זאת תהיה תורת המצורע" - זו היא תורתו של מוציא שם רע". (ערכין טו ב). גם טהרתו של המצורע, בהבאת הצפרים קשור ללשון הרע: "לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף ק ...


פרשת אחרי מות
אסטרטגית הבחירה בחיים -   פרשת 'אחרי מות' פותחת ב'סדר העבודה' של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ובמגבלות הכניסה אל קודש הקודשים.     "וידבר ד' אל משה, אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ד' וימותו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות וגו ...


פרשת קדושים
אסטרטגית הבחירה בחיים -         פרשת 'אחרי מות' פותחת ב'סדר העבודה' של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ובמגבלות הכניסה אל קודש הקודשים. "וידבר ד' אל משה, אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ד' וימותו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ...


פרשת אמור
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אמור – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - העיתוי המובחר והנבחר 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אמור – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בשלהי הפרשה עוסקת התורה במצוות המועדים: "וידבר ד' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: מועדי ד' אשר תקראו א(ו)תם מקראי קודש אלה הם מועדי וגו'. אלה מועדי ד' מקראי קודש אש ...

פרשת אמור
איסטרטגית השימור המחזורי של העוצמות הרוחניות -   בלב פרשתנו, פרשת אמור, מובאת פרשת המועדים. "וידבר ד' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי ד' אשר תקראו אתם מקראי קודש אלה הם מועדי". (ויקרא כג א) ה'מועד' הראשון הוא השבת. מצות המועדים הוזכרה כבר בצורה חלקית בספר שמות (כג, יד ואילך; לד, יח ואילך) ועוד תוזכר בספר במדבר ובספר דבר ...


פרשת בהר
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהר – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הונאה עצמית בבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהר – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מצווה התורה פעמיים על איסור אונאה: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנֹה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו! וגו'. ולא תונו איש את עמיתו! "(ויקרא כה יד-יז). חכמים לומדים מכפל הצו ...

פרשת בהר
אסטרטגיה אמונית של ניהול ושימור משאבי הקרקע הלאומיים - פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה: "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד'". (ויקרא כה ב). ובהמשך במצוות היובל: "וקידשתם את שנת החמישים שנה, וגו', יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" (שם י) יש משמעות מיוחדת לקריאת פרשת בהר ועיסוק בדין שמיטה ויובל, בשנת השמיטה, באר ...


פרשת בחוקותי
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בחוקותי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה בשיח עם המציאות ה'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת בחוקותי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת בחוקותי חותמת את ספר ויקרא בתוכחת הברכות והקללות. עזרא תיקן לקרותם לפני שבועות: "עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים קודם עצרת" (מגילה לא ב). בעוד שפרשת הברכ ...

פרשת בחוקותי
אסטרטגיה של התמודדות עם ממדים אמוניים של הפורענות ועם ההכחשה -   פרשת בחוקותי חותמת את ספר ויקרא. הפרשה פותחת בברית בין עם ישראל לקב"ה. בברכה שתהיה בשמירת הברית, ובפורענות, חלילה, בהפרתה. כבר בעיון ראשוני ניתן להבחין שהברכה והפורענות אינם מוזכרים בצורה סימטרית. הברכה באה באופן מלא ובבת אחת והפורענות בצורה מדורגת, בשלבים, כשכל שלב של פורענות מהווה 'א ...

רוצים לדבר?

רוצים לברר?

רוצים לבקר?

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון