ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה

קללת הלעומתיות וגאולת הפוזיציה  

איכה אשא טרחכם משאכם וריבכם

הרב אליעזר שנוולד

הפרשה בחיי המעשה - לפרשת דברים - חזון –- תש"פ  

דברי הפרידה של משה רבנו מעם ישראל מאפשרים לנו לזהות תופעות חברתיות וציבוריות שאיתן נאלץ להתמודד כמנהיג. באופן לא מפתיע חלק מהם קיימות גם כיום, בחלוף יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנים, והן מאתגרות את החברה והמנהיגות. "ואומר אליכם בעת ההיא לאמור: לא אוכל לבדי שאת אתכם וגו'. איכה אשא לבדי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם! הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" (דברים א ט-יג).

מהו ה'שילוש' של ה'טורח', ה'משא' והריב' עליו קובל משה רבנו? וכיצד מינוי 'אנשים לשבטיכם' עשוי לפתור את הבעיה? וכן מה ניתן ללמוד מהשימוש של משה בביטוי "'איכה' אשא" ולא 'איך' אשא?

פרשתנו נקראת תמיד ב'שבת חזון' הסמוכה לט' באב, מדוע יש הנוהגים לקרוא פסוק זה במנגינת הקריאה של מגילת איכה?

עפ"י חז"ל היתה למשה רבנו אופוזיציה לעומתית וביקורתית: "ומשאכם, מלמד שהיו אפיקורוסים (חצופים ומזלזלים בכבוד תורתו א.ש.)! הקדים משה לצאת אמרו: מה ראה בן עמרם לצאת?! שמא אינו שפוי בתוך ביתו! (הסתכסך עם אשתו א.ש.) איחר לצאת אמרו: מה ראה בן עמרם שלא לצאת?! מה אתם סבורים יושב ויועץ עליכם עצות ומחשב עליכם מחשבות קשות וחמורות! וכו'" (ספרי דברים פיסקא יב). יש כאן תאור מופלא של אופוזיצית 'אנטי משה רבנו' או בלשון ימינו 'רק לא משה רבנו' ששפטו את התנהלותו המנהיגותית והאישית מ'הפוזיציה'. לא משנה מה עשה הם תמיד מצאו את הדרך לבקר אותו ולייחס לו כוונות זדון. מהותה של ה'פוזיציה' שהיא אינה נותנת דין וחשבון לאמת, ליושרה ולאינטליגנציה ולכן גם אם למחרת הביקורת עשה משה את ההיפך הגמור, גם אז מצאו דרך 'יצירתית' לבקר אותו. בגירסה נוספת של המדרש ה'פוזיציה' הביאה את האופוזיציה למשה להטרלה מוחלטת: "דבר אחר:  'טרחכם ומשאכם וריבכם' - אם הקדים משה לצאת אומרים: מה ראה בן עמרם שמהר לצאת ובניו ובני ביתו מלקטים הגס שבמן!? (החלק המשובח שבמן א.ש.) איחר לצאת אומרים אכל ושתה וישן! הלך משה באמצע (הדרך א.ש.) אומרים: מבקש לעמוד מפניו! (דווקא כאן כדי שנכבדו בקימה א.ש.) הלך לצדדים (שלא יאלצו לכבדו א.ש.) אומרים: מצוה היה לנו מעמידת זקן והוא מבקש לעקרה ממנו! (הוא נגדנו ולא רצה לאפשר לנו לקיים את מצוות הכיבוד א.ש.) אמר להם משה: הלכתי באמצע לא יצאתי ידיכם, הלכתי לצדדים לא יצאתי ידיכם!" (ספרי שם). משה יכל לצפות מראש את עמדתם של מבקריו, לא היתה לו בכך כל הפתעה, ההפתעה היחידה היתה הדרך היצירתית שבה הצליחו לנמק את ביקורתם בכל פעם מחדש. חוסר ה'יושר האינטלקטואלי' שאיפשר לטעון דבר והיפוכו בלי לראות בכך אבסורד. אף אם לשם כך בדו שקרים ו'פייק' עובדות, מבלי למצמץ.

הלעומתיות מנטרלת את המנהיגות: "לא אוכל לבדי שאת אתכם וכו'. והנה נוח לגדל יונק שנגרר אחר דעת האומן מה שהוא בעצמו מבין צרכי היונק. ויותר ממה שהאומן מבין אין היונק מבקש, משא"כ יונק שדעותיו משונות מדעת האומן אין האומן יכול לישא משאו. כך נוח לגדול הדור לישא משא הצבור כשאין להם דעות משונות מדעת המנהיג ממה שהוא מבין ומשכיל מה שהדור נצרך לכך ביותר. אבל כשיש להם דעות משונות וכל אחד אומר כך נצרך להיות, אין גדול הדור יכול לישא משאם. וזהו שהוכיח משה את הדור שגם אז בחורב הבין שדעותיהם משונות מדעותיו ואין בדעתם ורצונם להיות נגרר אחר דעת משה" (העמק דבר דברים א ט)

'פוזיצה' היא מבוי סתום. היא עמדה נפשית של 'אנטי' ששום טיעון הגיוני לא יעזור כדי להפריך אותה או להחזיר את האמון והשכל הישר. לעומתיות היא התנהלות בקוים מקבילים שאינם נפגשים, כי אין שם הגיון שיכול לגשר על הלעומתיות ואי אפשר ליצור פלטפורמה משותפת. משה רבנו הבין את הפוטנציאל המסוכן שבמצב הזה ללכידותו של העם ולאפשרות להנהיגו ועל כן הוא מציע להם יצוג ושותפות בהנהגה "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" בתקוה שבכך יביא גאולה לעם, וישיב את אמונם בהנהגה.

חז"ל זיהו קוים משותפים בין ה'איכה' המשולשת של משה לקינת ה'איכה' המשולשת של ירמיהו על החורבן ולקריאת ה'איכה' של ישעיהו: "משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים אחד ראה אותה בשלותה ואחד ראה אותה בפוחזה ואחד ראה אותה בנוולה, משה ראה אותה בשלותה ואמר: 'איכה אשא לבדי', ישעיה ראה אותה בפוחזה ואמר: 'איכה היתה לזונה' (ישעיה א', כ"א), ירמיה ראה אותה בנוולה ואמר: 'איכה ישבה בדד' (איכה א', א')" (ילק"ש רמז תת"א). המצב הקשה של ירושלים והשחיתות המוסרית מתואר בתוכחת ה'איכה' של ישעיהו: "איכה היתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים, סבאך מהול במים. שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (א, כא-כג).

גם בדור החורבן המחלוקת ה'פוזיציה' והלעומתיות קרעו את העם. שם ירמיהו לא הצליח להתמודד ולמנוע את החורבן שעלו הוא מקונן 'איכה' משולשת: "ולזה ירמיה וכו'. קונן עליהם שלוש איכות, וכנגד אלו השלוש איכות אמר (משה א.ש): 'טרחכם ומשאכם וריבכם'. 'טרחכם' - כנגד 'איכה ישבה בדד' - שמטריחים ואומרים 'איכה ישבה בדד' איך היה דבר זה עיר רבתי עם היתה כאלמנה וכו'. . 'ומשאכם' - נגד 'איכה יעיב באפו' שהיא מקוננת ומיללת ואומרת דברים שאין יכול לסבול שמקרעים הלב וכו'. 'וריבכם' - נגד 'איכה יועם זהב' שהיא כולה דברי ריבות וכו'" (שפתי כהן רבי דוד הכהן תלמיד רבי יוסף קארו, דברים  א  יב).

בקריאת הפסוק של פרשתנו בשבת 'חזון' במנגינת 'איכה' אנו מבקשים לרמוז על הקשר בין ה'איכה' של משה לשל ירמיהו.  ובקריאת ה'איכה' המשולשת בט' אב נבקש מעצמנו ומזולתנו, למען השם, להפיק את לקחי העבר, ולרפא את שברנו מקללת הלעומתיות, שנזכה לגאולת ה'פוזיציה' ולשיח מחבר, כי בנפשנו הוא.

משנה תורה – לִשנות כדי לְשנות

פרשה ומימושה – דברים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט 

חומש 'דברים' נקרא על שם הפתיח של פרשתנו: "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן" (דברים א א). בחז"ל הוא נקרא 'משנה תורה' על שם: "וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר" (דברים יז יח). 'משנה תורה' היא מלשון 'לִשנות'; ו'לחזור שנית' על התורה – על ה'דברים'. ממנה בא גם המושג 'שינון' כ'לימוד' - כחזרה על הלימוד עד ש'יהיו משוננים' בפינו (עפ"י קידושין ל א). "ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד" (חגיגה דף ט ב). בחומש זה נפרד משה רבנו מעם ישראל ומעביר את שרביט ההנהגה ליהושע. במעמד זה חוזר משה רבנו על חלק מה'דברים' שמוזכרים בחומשים הקודמים; על חלק מהמצוות ועל דברי המוסר וההדרכה לקראת אתגרי הכניסה לא"י.

ממה נובע הצורך לחזור ולשנות באזני העם את ה'דברים'? מדוע נדרש משה לחזור על הידוע?

מצד אחד, המילה 'משנה' מקפלת בתוכה את המשמעות  'לִשנות' אולם יש במילה 'משנה' כפל משמעות. היא מקפלת בתוכה גם את המשמעות של 'שינוי' כפי שדרשו חכמים: "וכתיב: 'וכתב את משנה התורה הזאת' - כתב הראוי להשתנות" (סנהדרין דף כב א). כי בכל 'חזרה' יש גם שינוי. היא אינה זהה לגמרי לקודמתה, יש בה משהו שונה שהתווסף מהפעם הקודמת.  פעמים שיש צורך לחזור שנית על הידוע כבר כדי להאיר אותו מזויות שונות, ולהבין אותו בצורה שלימה.

כאשר משה רבנו חזר באזני עם ישראל על ה'דברים' הוא האיר בהם צדדים חדשים ושונים כפי שהתבקש לרגל השינוי במצב לקראת הכניסה לא"י. (המפרשים עמדו על השינויים שבין ה'דברים' שבחומש 'דברים' לחומשים הקודמים ובארו אותם).

אולם יש משמעות נוספת לכפל המשמעות של 'משנה תורה' - בחיבור שבין 'לִשנות' לבין 'שינוי'. ארבעים שנות המדבר ומשבריו לימדו כמה קשה לשנות את ההרגלים והתודעה שעם ישראל קלט בשנות עבדותו במצרים. זו היתה ונותרה משימת המנהיגות הקשה ביותר של משה רבנו, והוא עסק בה עד יומו האחרון.

אם רוצים להוביל 'שינוי' בהתנהלות האישית והציבורית צריך 'לִשנות' - לחזור 'על הראשונות', לשוב ולשנות בהתמדה ובסבלנות פעם אחר פעם עד אשר יושג השינוי המיוחל, יוטמע כטבע שני, ויהפוך להיות הרגל. רוב השינויים לא מושגים במהלך חד פעמי, וככל שמדובר על שינוי גדול יותר כך צריך 'לִשנות' יותר פעמים כדי להפוך אותו להרגל. כך גם בתחום התודעתי כדי להטמיע מסר נצרך בתודעה האישית והציבורית צריך 'לחזור' עליו פעם אחר פעם, בסבלנות ללא לאות, למרות שמדובר בדברים 'נדושים' וידועים, שאין בהם חידוש, ולמרות שהשומעים 'מאותתים' שהם כבר שמעו אותם פעמים מספר, ונדמה שכבר לא יקשיבו או שיפטירו 'אוף' עוד פעם....

פרשת דברים נקראת בסמוך לתשעה באב. נדמה שאין מי שאינו יודע שבית המקדש נחרב בגלל 'שנאת חינם' ועתיד להבנות מתוך 'אהבת חינם'. לעם ישראל יש היסטוריה קשה של פלגנות ושנאת חינם שהביאו לחורבן. אנחנו גרמנו לעצמנו ע"י שנאת חינם ומלחמת אחים מה שגדולי אוייבנו לא הצליחו לגרום לנו. לגרום ל'שינוי' ולהתמודד עם 'שנאת חינם' זה אתגר לא פשוט. על כן בימים הללו באופן מיוחד חובה עלינו להשמיע את המסר הזה ו'לשנותו' אינספור פעמים. במיוחד כשברקע תקופת הבחירות, קמפיינים נגטיביים ומתחים פנימיים. גם אם יהיו ש'יאותתו' שמדובר על מסר 'נדוש'. לִשנות כדי לְשנות.

עולם הבחירה והבקרה

'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  דברים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד

ספר דברים בכלל ופרשת דברים בפרט, מהוים אבן יסוד בבנין הציבוריות הישראלית לדורות.  ה'תוכחה' הציבורית; הביקורת ותהליכי ההשתפרות והתיקון שמובלים ע"י ההנהגה. כל אלה מקופלים בפסוק הפתיחה של הפרשה והספר:"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה וגו'" (דברים א א). ב'דברי' הפרידה המנהיגותיים של משה רבנו כוללים הוא סוקר את התחנות העיקריות בהם עבר עם ישראל מאז יציאת מצרים ומצביע על ההישגים, הכשלים ודרך ההתנהלות של העם: "אלה הדברים - לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן" (רש"י דברים א א). כדי שדברי הביקורת והתוכחה יהיו אפקטיביים הם נאמרו במעמד של כל העם: "אל כל ישראל - אילו הוכיח מקצתן, היו אלו שבשוק אומרים: אתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא השיבותם דבר מכך וכך! אילו היינו שם היינו משיבין אותו. לכך כנסם כולם ואמר להם: הרי כולכם כאן כל מי שיש לו תשובה ישיב!" (רש"י שם). כוחה של ביקורת זו היה בכך שהיא נאמרה מתוך לב אוהב, וללא כעס וטינה, למרות שבחלק מהמקרים עליהם דובר נגרם למשה עוול אישי: "משל דמשה ובלעם למה הדבר דומה? לבן מלך שיש לו שני שרים אחד אוהבו ואחד שונאו. האוהב אומר לו: בני הזהר שלא תעשה עבירה שאביך מלך ודיין ואם ישמע שתעבור לא יחוס עליך אלא יהרגך. והשונא אומר לו: עשה כל תאות נפשך כי אביך מלך ואינך ירא משום דבר. וכו'" (הרא"ש דברים א א). סוד עוצמתה של הביקורת היה בכך שמשה רבנו היה מוכן לבקר את עצמו, מתוך שאיפה לשיפור עצמי: "דבר אחר 'ולמוכיחים ינעם', אלו שני מוכיחים נעימים שהוכיחו את ישראל לאביהן שבשמים ואלו הן משה ושמואל. בוא וראה חכמתן שלא ראו להוכיח את ישראל עד שהוכיחו את עצמן תחילה. וכו'. נמצאת למד שכל מי שהוא מבקש להוכיח את האחרים יוכיח את עצמו תחילה וכו'" (מדרש הגדול דברים א א). לפני המעמד בחן משה את הבשלות של העם לקבל ביקורת: "מלמד שהיו כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות" (ספרי דברים פיסקא א). ללא בשלות מתאימה הביקורת לא תועיל ואף תזיק: "וזהו אומרם זכרונם לברכה (יבמות סה ב): 'כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה לשתוק במקום שאין הדבר נשמע', לפי שיהיה בענין קלון למוכיח ולא תועלת לאשר הוכח" (החינוך מצות התוכחה רלט). כדי שהביקורת תשמע היא נאמרה בסגנון נכון, מרוכך, מאוזן ומדוייק: "ועכשיו דבר אלה הדברים, דברים רכים, דברים מסודרים על נכון, מה שאי אפשר לאדם אחר לדבר ולסדר דברים כאלו. ובפרט במעמד כל ישראל, עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, וזהו אל כל ישראל" (צרור המור דברים א א).

בעיון שלנו בפרשיות השבוע אנו מבקשים ללמוד על סוגיות הבחירה; על עולם הבחירה החופשית, ועל המעגלים התומכים שלה שמאפשרים לה להתקיים תוך בקרה, איזונים, בלמים ומנגנוני תיקון ושיפור במקרה של בחירה לא נכונה.  בפרשתנו אנו מבקשים להצביע על הביקורת כמרכיב חשוב במעגל התמיכה של עולם הבחירה.

 האפשרות שניתנה לאדם לבחור ולהחליט היא גם האפשרות שניתנה לו לטעות. על כן ללא מנגנון של בקרה וביקורת על הבחירה וההחלטות במקרה של החלטה ובחירה שגויה עלול האדם לדבוק בה ולשקוע בכשלונו. לאדם קשה להיות אובייקטיבי ביחס לעצמו, לראות את טעויותיו ולהודות בכשלונותיו: "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" (משנה נגעים ב ה), שכן: "אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע" (סנהדרין ט ב, במשמעות מושאלת שקשה לאדם לראות את עצמו כ'רשע'). על כן היחיד והציבור זקוקים למנגנוני ביקורת חיצוניים שישקפו  את ההצלחות ואת הכשלונות ללא מורא וללא משוא פנים. מאידך לאדם ולציבור קשה לקבל ביקורת שמשקפת טעויות וכשלונות יש בכך פגיעה באגו. הרוצה להצליח להתייעל ולהשתפר עליו לרצות ושמוח בקיומם של מנגנונים כאלה: "אוהב מוסר אוהב דעת, וְשׂונֵא תוֹכַחַת בָּעַר" (משלי יב א). "אוהב מוסר - מי שהוא אוהב מוסר במדות הוא אוהב דעת כי זה ממה שיישירהו לשלימות המושכלות, ולזה הוא מבואר כי מי שהוא שונא התוכחת ונפקד ממנו השלימות במדות הנה הוא בער, כי יפקד ממנו שלימות המושכלות גם כן" (רלב"ג שם).

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון