ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה

במעלות קדושים

פרשה ומימושה – קדושים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט

 

פרשת קדושים נקראת בדרך כלל בשבועות של יום השואה וימי הזיכרון והעצמאות. הציוי על הקדושה הפותח את פרשתנו מקפל בתוכו מסר עמוק ועכשוי שקשור ליעוד של עם ישראל בעולם: "וידבר ד' אל משה לאמור: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם: קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלוקיכם" (ויקרא יט א). קיימת זיקה עמוקה ומהותית בין הציווי על הקדושה של עם ישראל לבין יעודו לגלות בעולם את מציאותו המקודשת הטרנסצנדנטית הנעלמת של הקב"ה: 'כי קדוש אני': "לומר אם מקדישים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, ואם אין אתם מקדישים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו לא קידשתם אותי" (תורת כהנים כאן). מאז עלית עם ישראל על במת ההיסטוריה נקבע לו יעודו היחודי: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט ו). "ואנשי קודש תהיון לי". (שמות כב ל).  בשל יעודו הנאצל נדרש עם ישראל להיות מופת לכל העמים. ומכאן נגזרת גם מצווה יחודית שרק עם ישראל מצווה בה: 'מצות קידוש השם': "כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר: "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ומוזהרין שלא לחללו שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי". (רמב"ם יסודי התורה ה א). המצוה מוזכרת בפרשה הבאה: "ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני ד' מקדישכם" (ויקרא כב לב).

על פי ה'תורת כהנים' יש לכך גם משמעות עמוקה יותר. היעוד של עם ישראל לייצג ולגלות את שם ד' ואת קדושתו בעולם, יוצרת זיקה בלתי ניתנת להפרדה בין עם ישראל ומה שהוא מייצג, לבין מציאות השם. מכך נגזר גם הייחס של אומות העולם לעם ישראל והשרידות הנצחית של עם ישראל. במהלך כל הדורות ניסו רבים וטובים לפצח את חידת ה'אנטישמיות'. ובדורנו את חידת ה'אנטי-ישראליות'. מה גורם לליבוי השנאה וההתנגדות התהומית לעם ישראל ולתורתו. תופעה שאין לה אח ורע ביחס לשום אומה אחרת בעולם?! אין שום עם ודת בעולם שנרדפו במהלך ההסטוריה כמו הדת היהודית ושניסו להשמידם כמו העם היהודי. וגם כיום: מול הזוועות והרצח של אלפים המתרחש כל העת רחבי העולם אין העולם מתכנס לגנות אלא את מדינת ישראל!

היו שניסו להסביר את התופעה בשונות החריגה והבדלנית של עם ישראל. אולם אין בכך להסביר מדוע גם כשהיתה מגמת השתלבות ואפילו התבוללות, לא רק שהאנטישמיות לא נעלמה אלא התעצמה. ואף יצרה תחושה של איום. היו שניסו להסביר זאת בחיכוך שהתקיים בגלות וסברו שכאשר תהיה מדינה יהודית עצמאית התופעה תעלם. והנה לא רק שהיא לא נעלמה היא הומרה לאנטי-ישראליות.

הרמב"ם התייחס לכך באיגרת תימן: "קנאונו העכו"ם כלם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם להילחם בד' ולעשות מריבה עמו ואלהים הוא ומי יריב לו". ההתנגדות לעם ישראל אינה פרסונאלית, אלא בגלל מה שהוא מייצג – את הנוכחות האלוקית הטרנסצנדנטית והקדושה בעולם. כך היה וכך הווה. גם הסכסוך שלנו עם שכנינו אינו על שטח. אלא על הענין הזה. לכן הם אינם יכולים ומעוניינים להתפשר, ולהכיר בקיום שלנו. מי שקורא ושומע מה שהם אומרים וכותבים על 'ג'יהאד' ו'שוהאדא', הם אומרים זאת במפורש.

מן הצד השני כל מי שמתייצב להילחם מול אוייבנו הקמים עלינו, בשל כך, ומוכן למסור את נפשו על כך, בגבורה. אמנם ברובד הגלוי זוהי מלחמת קיום לאומית אולם מעל לפני השטח יש בכך מלחמה על 'קידוש השם', גם אם בצורה לא מודעת.

ביום הזיכרון אנו מעלים על נס את זכרם של הנופלים במערכות ישראל. אנו מכנים אותם כמי שנפלו 'על קידוש ד'' אשר שמור להם מקומם של צדיקים גמורים: "ואלו הם הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר: 'כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה' (תהילים מד, כ"ג) ועליהם נאמר: 'אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח'" (רמב"ם יסודי התורה ה, ד). "כי הרוגי מלכות מסרו נפשם על קדושת השם ובזה נעשה אדם נבדל מעולם הגשמי לגמרי עד שהיה מוסר עצמו למיתה להסתלק מן העולם על קדושת שמו הגדול, לפיכך אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו. שאין חבור למדרגה הנבדלת הזאת עם שאר בני אדם שהיו נוטים אחר העה"ז בהיותם בו" (דרשות המהר"ל - דרוש על התורה).

אלה שנפלו על קידוש ד' מתעלים להיות על כנפי השכינה , במקור המציאות, בשורש ההויה, ומשם הם מאירים ומזהירים כזהר הרקיע ומשפיעים על עולמנו ועל צמיחתו.

"במעלות קדושים גיבורים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים"

 

 

 

 

פרשת 'אחרי מות' פותחת ב'סדר העבודה' של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ובמגבלות הכניסה אל קודש הקודשים.

"וידבר ד' אל משה, אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ד' וימותו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות וגו'". (ויקרא טז א).

 

 

הפרשה נקראת בבית המקדש ביום הכיפורים - בשיאו של היום הקדוש ביותר. (משנה יומא ז א). (ירושלמי). ברוב השנים אנו קוראים את פרשת אחרי מות בשבת שאחרי יום העצמאות ויום הזכרון לחללי צה"ל!

הביטוי "אחרי מות שני בני אהרון" מציין את עיתוי הציוי למשה, "ביום שאחרי" מיתת נדב ואביהוא. המוזכרת בפרשת שמיני. "כי מיד כאשר מתו בניו הזהיר את אהרן מן היין ומן השכר שלא ימות (לעיל י ח ט), ואמר עוד למשה שיזהיר אותו שלא ימות בקרבתו לפני ה'. והקרוב, שהיו שתי המצות האלה ביום המחרת למיתתם" (רמב"ן שם).

 

 

עפ"י חז"ל השיוך של הציווי על הגבלת הכניסה לקודש הקדשים ל"יום שאחרי" מותם הוא בבחינת הפקת לקח מרתיע מהאסון. הוא נועד להזכיר את הסכנה שבדבר כדי "לזרז" את הכהנים להקפיד על הגבלות הכניסה לקודש הקדשים. (תו"כ, רש"י כאן).

אולם היה בכך גם סוג אחר של "זרוז" והעצמה ב"יום שאחרי" השכול.

 

נדב ואביהוא היו שנים מגדולי הדור, עליהם אומר משה לאהרון: "עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך" (תו"כ, ויק"ר, רש"י ויקרא י ג). מותם הטרגי – מתרחש בשיאו של אירוע מכונן וחגיגי - חנוכת המשכן.

אביהם השכול מקבל את מיתתם הפתאומית בדומיה, "וידום אהרון". מיתת הבנים היא לכאורה קטיעת ההמשכיות, התגלמות החידלון, ואבדן התקוה לעתיד. אולם הוא מקבל את הדין ללא ערעור, ונושא בליבו את כאב השכול שאין דומה לו. "קשה לקב"ה מיתת בני הצדיקים בחייהם". (צרור המור ויקרא י ב). בעטיה של השתיקה: "קיבל שכר על שתיקתו". (רש"י ויקרא י ג).

 

אולם ניתן להבחין ש'שתיקתו' לא היתה 'שיתוק'! ו'דומיתו' היתה רבת הבעה. לא דממת מוות, של חידלון ושממה, לא אין אונים אלא בחירה אסטרטגית להתעלות לתובנות שבאות מעולם גבוה ופנימי יותר שבו "לך דומיה תהילה". לעולם גבוה שאין המילים יכולות לבטא את השגותיו.

ביהדות יש שלילה מוחלטת של 'פולחן המוות' האלילי. הכוהנים אסורים במגע עם המת, וחל אסור להתגודד על המת. כל זאת מתוך ההבנה שהמוות אינו חידלון אלא "שבירת הלוחות" ש'אותיותיהם פורחות באויר' ומתעלות לעולם רוחני חסר גבולות. (ירושלמי יומא א א).

ה'שבר' האסוני, 'שובר' את המציאות הקיימת, ומציב ב"יום שאחרי" אתגר קשה של עיצוב המציאות מחדש. הוא יוצר הזדמנות אך גם מעמיד בפני בחירה קשה. במקום שהשבר והכאב יגרום לשקיעה בתהומות וידרדר את המציאות, הוא מאפשר לבחור, בחירה אסטרטגית, ביצירה עתידית ובבנין. בהובלה לגבהים ולעומקים חדשים. במקום שהשבר יגרום לאבדן המסגרות הוא מאפשר לבחור במינוף ובפריצה אל העתיד של כוחות כבושים שהיו כבולים עד כה, למרחבים חדשים.

כך גם ב"יום שאחרי" מות נדב ואביהוא ניתנה משמים האפשרות המוסדרת לעבודה פנימית וגבוהה ב"קודש הקדשים" – עבודת הכהן ביום הכיפורים.

ישנה אמירה השגורה בפי ה'עולם': "אחרי מות -קדושים, אמור". לאמור - ישנה 'אמירה' מהותית וחדשה 'אחרי' ומתוך הטרגדיה של 'מות קדושים'.

חז"ל בארו את הקביעה לקרוא את פרשת 'אחרי מות' (שאירעה בניסן) ביום הכיפורים: "על דעתיה דרבי יוחנן למה מיתת בני אהרן אמורה בעניין, ולא מתו אלא במילואים? א"ר חייה בר בא בני אהרן באחד בניסן מתו ולמה הוא מזכיר מיתתן ביום הכיפורים? ללמדך שכשם שיום הכיפורים מכפר על ישראל כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל". (ירושלמי יומא א א).

מרן הרב קוק זצ"ל מבאר ש"מדת מיתת צדיקים המכפרת" היא בעלייתם "למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו". (אורות המלחמה א)

מתוך עליה זו של המתים, מוקרנת גם עוצמה רבה כלפי מטה, לחיים, שמתמודדים עם מיתת הצדיקים. 

עם תחילת שיבת ציון וחזרת בנין 'כח המגן' העברי - מקבלת ההתמודות עם השכול ומיתת הצדיקים משמעות מורחבת. הכאב שבו יוצר תובנות שלעיתים לא ניתן להכילם במילים, והדומיה שבו היא התהילה. השכול בא ללא ראשית, ללא הכנה מוקדמת, ועיקרו הוא "היום שאחרי". הבחירה האסטרטגית לבחור בחיים ובבנית העתיד מתוך המשבר

 

[

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון