ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת שמות
אתגר הילודה והדמוגרפיה הפרשה בחיי המעשה – פרשת שמות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אתגר הילודה והדמוגרפיה הפרשה בחיי המעשה – פרשת שמות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ פרשתנו פותחת ספר חדש ועידן חדש בהיסטוריה של עם ישראל. תחילתה של גלות מצרים. גלות זו היתה חלק מהתוכנית האלוקית שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. בפרשתנו אנו קוראים גם על הריאליה, כיצד הדבר התרחש הלכה למע ...

פרשת שמות
דו"ח בריק לציונות הדתיות     פרשה ומימושה - לפרשת שמות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - דו"ח בריק לציונות הדתיות   פרשה ומימושה - לפרשת שמות - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מתארת התורה את התהליך של השקיעה בגלות ובשעבוד, וההיטמעות הרוחנית במצריות. חז"ל הדגישו שראשיתו של התהליך היה היטמעות תרבותית ולא רוחנית: "'ותמלא הארץ אותם' -  אמר ר' יוחנן מלאו את מצרים...

פרשת שמות
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת שמות – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - נקודת הבחירה בגדוּלה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת שמות  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הפרשה מאריכה בתיאור הביוגרפיה של משה רבנו, בתוך וכתוצאה מהשעבוד המחריף במצרים. משה אומץ ע"י בת פרעה, וגודל בארמון פרעה במנותק מעם ישראל, ומחיי השעבוד. הכתוב מתאר את שלבי ההתפתחות האישית ...

פרשת שמות
עבדות וחרות - שילוביות סינרגית של הפכים -  בפרשתנו מתחיל השעבוד במצרים: "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך". (שמות א יג). עבדות קשה ומפרכת, השפלה עריצות ודיכוי שמררה את חיי בני ישראל. ספק אם היה כדוגמתה בהיסטוריה האנושית. "ויאמר מלך מצרים למילדות ...


פרשת וארא
הנראות והמהות הדימוי והדמות הפרשה בחיי המעשה – פרשת וארא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - הנראות והמהות הדימוי והדמות לזכרו של חבר נפש ותלמיד חכם מיוחד - הרב אלישע וישליצקי זצ"ל - במלאת שנה להסתלקותו  הפרשה בחיי המעשה – פרשת וארא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בפרשתנו מזכיר משה רבנו פעמיים את קשיי הדיבור וההתבטאות שלו, כחסרון רטורי שעלול לפגוע ביכולתו לייצג את עם ישראל בפ ...

פרשת וארא
מנהיגות הרועה הנאמן פרשה ומימושה - לפרשת וארא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מנהיגות הרועה הנאמן פרשה ומימושה - לפרשת וארא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט אירועי השבוע האחרון מחייבים אותנו לשוב ולברר לעצמנו סוגיות יסוד, ובכללן את המשמעות של המנהיגות לאור מקורות היהדות'. תחילת פרשתנו היא ההמשך של הפרשה הקודמת. לאחר שהשעבוד התעצם משה רבנו התייצב בפני הקב"ה וזעק: "ד', למה ...

פרשת וארא
לפרשת וארא תשע"ח - הבחירה בגלות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת וארא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד   תחילתה של פרשתנו: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם" (שמות ו ג),   מהווה מענה לתלונה של משה רבנו לקב"ה, בסוף הפרשה הקודמת, על העמקת השעבוד והתארכות הגלות: "ו ...

פרשת וארא
מגבלות האסטרטגיה האנושית בתווך של הנהגה אלקית -       בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתנו מתאר הכתוב דו- שיח קשה בין משה רבנו לקב"ה על רקע ההרעה בשעבוד, והפער בין הציפיה של משה רבנו מאופן התנהלות הגאולה, לבין ההנהגה האלקית בפועל: "למה הרעותה לעם הזה, למה זה שלחתני! ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך ...


פרשת בא
יציבות רוחנית במציאות חיים משתנה הפרשה בחיי המעשה – פרשת בא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - יציבות רוחנית במציאות חיים משתנה הפרשה בחיי המעשה – פרשת בא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ מכת החושך שבפרשתנו שונה משאר המכות. אין בה פגיעה בגוף, ברכוש או בתשתיות של מצרים. היא מנעה מהמצרים את האפשרות לתפקד ולנוע בחופשיות במשך שלושה ימים. חכמים בארו שהמכה כוונה גם לסרבני הגאולה בעם ישר ...

פרשת בא
אובססית הרבנים פרשה ומימושה - לפרשת בא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - אובססית הרבנים פרשה ומימושה - לפרשת בא - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת בא מסיימת את תקופת עשרת המכות. כשנה אינטנסיבית שבה משה רבנו מנהל תהליך פוליטי מדיני מול פרעה: "מכות מצרים י"ב חדשים, וכו'" (סדר עולם רבה פרק ג). תקופה בעלת אופי מיוחד ואתגרי למנהיגות של משה רבנו. כל מכה היתה כרוכה ביכולת ...

פרשת בא
פרשת בא תשע"ח - שלילת הבחירה כעונש 'ובחרת בחיים'– הבחירה בפרשה- לפרשת בא – תשע"ח– הרב אליעזר שנוולד תחילת הפרשה מיידע הקב"ה את משה רבנו ומכין אותו לקראת הכבדת לב פרעה, באופן שישבש את שיקול דעתו ואת בחירתו: "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. וגו'. וידעתם כי אני ...

פרשת בא
זכרון יציאת מצרים - בפרשת בא עם ישראל יוצא ממצרים הגלות הקשה ושעבוד מצרים באים לקיצם. מאמרינו לפרשיות השבוע מוקדשים להתבוננות בפרשה מזוית מבט אסטרטגית, שמאפשרת לברר מהם 'אבני היסוד' של הא\סטרטגיה הלאומית באספקלריה תורנית. נדרשנו לכך בשל הצורך החיוני בפיתוח חשיבה אסטרטגית בדורנו, בעת שאנו נדרשים לקחת אחריות על תהליכי ...


פרשת בשלח
מפתח ההצלחה הפרשה בחיי המעשה – פרשת בשלח - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - מפתח ההצלחה הפרשה בחיי המעשה – פרשת בשלח - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ שני קרבות מוזכרים בפרשתנו: הקרב הראשון עם המצרים על שפת ים סוף התנהל בדרך ניסית, ובו נאמר לישראל: "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון"(שמות יד יד). המפתח להצלחה היה נתון באופן בלעדי בידי המעשה האלוקי, הגם שנדרשה בו ההיחלצות של נחשון בן ...

פרשת בשלח
תעמולת הסקטוריאליות פרשה ומימושה - לפרשת בשלח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - תעמולת הסקטוריאליות פרשה ומימושה - לפרשת בשלח - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט ביום השביעי לצאת ישראל ממצרים מוצא עם ישראל את עצמו בסכנת קיום לאומית. לכודים בין הפטיש לסדן. הים לפניהם ההרים מימינם ומשמאלם והמצרים מאחריהם. המצב חייב החלטה קולקטיבית מוסכמת. הדעות בעם נחלקו לארבע מפלגות: "ארבע כתות נ ...

פרשת בשלח
בחירה שבטית מכריעה - בשלח תשע"ח - לע"נ יקירנו הרב זאב קרוב ז"ל בחירה שבטית מכריעה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת בשלח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד   גולת הכותרת של פרשתנו היא נס קריעת ים סוף. הנס של קריעת הים להצלת עם ישראל,  והטבעת פרעה וצבאו. אחד הניסים הדרמטיים והמופלאים ששינה את חוקי הטבע...

פרשת בשלח
שירה בשמחה רבה - מידות היחיד והיחד על סדר פרשיות השבוע -     פרשת בשלח נקראת גם שבת שירה. נס קריעת ים סוף היווה שיא של ההתגלות האלקית, להצלת עם ישראל. שהיה כפסע לפני כליה מוחלטת שהיה לכוד בין הים שמלפניו ובין הצוקים שמימינו ומשמאלו והמצרים שרודפים אחריו מאחריו. רגע נורא הוד שבו פתח ההצלה האלקי בא מכיוון ניסי בלתי צפוי, מהים שנקרע, עם יש ...


פרשת יתרו
נעשה ונשמע רלוונטי בעידן המודרני הפרשה בחיי המעשה – פרשת יתרו -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - נעשה ונשמע רלוונטי בעידן המודרני הפרשה בחיי המעשה – פרשת יתרו -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ במרכז פרשתנו מעמד קבלת התורה בהר סיני. למעמד קדמה הצעה אלוקית לאומות העולם לקבל את התורה אולם רק עם ישראל הסכים: "א"ר יוחנן: מלמד שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלו ...

פרשת יתרו
הקרב על הבחירות  פרשה ומימושה - לפרשת יתרו - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הקרב על הבחירות  פרשה ומימושה - לפרשת יתרו - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט במרכזה של פרשת יתרו נמצא מעמד הר סיני ומתן תורה. מה שהוביל לקבלת התורה היא הבחירה של עם ישראל בתורה בהכרזה המכוננת של 'נעשה ונשמע': "אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לבני רז ...

פרשת יתרו
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת יתרו – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - בחירה מכוננת בתורה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת יתרו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד לע"נ יקירנו הרב זאב קרוב ז"ל   החלק המרכזי של פרשת יתרו עוסק במתן תורה במעמד הר סיני ובבחירה של עם ישראל לקבל את התורה. הבחירה של עם ישראל לקבל את התורה היתה בחירה מכוננת שמהוו ...

פרשת יתרו
יסוד ההגבלה ותפארת השילוביות ההרמונית - מעמד הר סיני, שבמרכז פרשתנו, הוא אירוע מכונן וחד פעמי בהיסטוריה. המעמד היווה שיא של ההתגלות האלקית הישירה בעולם, התגלות למין האנושי, באמצעות עם ישראל, במקום מוגדר ומוגבל. דווקא במעמד זה הקב"ה מצווה את משה על ההגבלה והתיחום של ההר בפני העם: "והגבלת את העם סביב לאמור הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצ ...


פרשת משפטים
התנהלות כלכלית נבונה בעידן של כלכלת שפע הפרשה בחיי המעשה – פרשת משפטים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ, - התנהלות כלכלית נבונה בעידן של כלכלת שפע הפרשה בחיי המעשה – פרשת משפטים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כא א). פרשתנו עוסקת בדיני ממונות. לא בכדי נסמכה פרשתנו למתן תורה שבסוף הפרשה הקודמת. אנו מבקשים לעסוק בכך במבט אקטואלי לנוכח האתגרים המתחדשים בעיד ...

פרשת משפטים
בחירה ביהדות  ובמורשת  פרשה ומימושה - לפרשת משפטים - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - בחירה ביהדות  ובמורשת  פרשה ומימושה - לפרשת משפטים - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כא א). מיד לאחר מעמד מתן תורה הנבואי והמרומם, התורה מפרטת את 'פרשת המשפטים'. "ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום" (דברים ...

פרשת משפטים
משפטים תשע"ח - הבחירה בעבדות ובהתמכרות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת משפטים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת משפטים באה לאחר מתן תורה, ועוסקת בהרחבה בדיני ממונות ובדינים שבין אדם לחברו. חז"ל שאלו מדוע התורה בוחרת לפתוח אותה דווקא במצוות 'עבד עברי' שמוכר את עצמו בשל מצוקה כלכלית, כמוצא אחר ...

פרשת משפטים
אסטרטגיה של צדק חברתי ושיקום עבריינות -  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי וגו'". (שמות כא א). פרשת משפטים סמוכה לפרשת יתרו ומתן תורה, ומשלימה אותה, על כן היא פותחת במילה המחברת "ואלה" המשפטים". "כל מקום שנא' "אלה" פסל את הראשונים, "ואלה" מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. (רש"י שמות כא א). פרשת מ ...


פרשת תרומה
חובה להתעשת ברגע האמת הפרשה בחיי המעשה – פרשת תרומה - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - חובה להתעשת ברגע האמת הפרשה בחיי המעשה – פרשת תרומה - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ מה בין הקמת המשכן, לבחירות שבפתח? "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח). הקמת המשכן והשראת השכינה הם 'בנין אב' להבנת מורכבות המימוש של רעיונות ואידאלים בתוך המציאות המוגבלת בה אנו חיים. "שלשה דברים שמע משה מפ ...

פרשת תרומה
מדרג כישורי המנהיגות  פרשה ומימושה - לפרשת תרומה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מדרג כישורי המנהיגות  פרשה ומימושה - לפרשת תרומה - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט הקמת המשכן היתה אחד מה'פרויקטים' הלאומים הראשונים בהיסטוריה של עם ישראל. היו בו שילוב של היבטים רוחניים עליונים, עם היבטים טכניים של בניה והקמה, והיבטים מנהיגותיים ניהוליים וארגוניים. היו בו אומנויות יחודיות של ...

פרשת תרומה
תרומיות   הבחירה - תרומיות   הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת תרומה – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת תרומה עוסקת באחת משלוש ה'תרומות' שהרימו ישראל בעת הקמת המשכן: "דבר אל בני ישראל ויקחו ליתרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת הת ...

פרשת תרומה
תרומה אסטרטגית גיוס המשאבים לפרויקט לאומי של קדושה - מוקדש לזכר ידידי השר אורי אורבך ז"ל פרשת תרומה היא הראשונה בסדרה של חמש פרשיות החותמות את ספר שמות שבהן פרוט תהליך הקמת המשכן. הפרוט מלמד על החשיבות הרוחנית הקיומית של הקמת המשכן, לעם ישראל ולעולם כולו. משכן ישרה שכינה במחנה ישראל ויבנה קומה נוספת בהתבגרות הרוחנית של העולם (במדב"ר יב יב). מכאן ...


פרשת תצוה
נר תמיד להתמדה והתמודדות עם השחיקה הפרשה בחיי המעשה - פרשת תצוה - זכור - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - נר תמיד להתמדה והתמודדות עם השחיקה הפרשה בחיי המעשה – פרשת תצוה – זכור -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בתחילת פרשתנו מצווה התורה "להעלות נר תמיד" במנורת המשכן (שמות כז כ). מה ניתן ללמוד מציווי תמידי זה על ההתמודדויות עם אתגר קיום 'התורה בחיי המעשה'? בציווי המקביל בפרשת אמור מדגיש ...

פרשת תצוה
שבט על-מגזרי  פרשה ומימושה - לפרשת תצווה -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - שבט על-מגזרי  פרשה ומימושה - לפרשת תצווה -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מצוה התורה על עשית החושן והאורים ותומים: "...ולא יזח החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ד' תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים& ...

פרשת תצוה
תצווה תשע"ח - מעגלי בחירה יעוד ושוויון 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת תצווה – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מצוה התורה על בחירת הכהנים מתוך בני ישראל: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן" (שמות כח א). הדגש של התו ...

פרשת תצוה
אסטרטגית הקמת האומה - משכן בלב המחנה -       לקראת סופה של הפרשה מצווה התורה על 'ימי המילואים' וסיום בנין המשכן, וחוזרת על יעודו האלקי של המשכן: "אשר איוועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי וגו'. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלקים". (שמות כט מב-מה). יעוד המשכן כמקום ההתוועדות עם ה ...


פרשת כי תשא
הנתינה במעגל חיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת כי תשא – פרה -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - הנתינה במעגל חיי המעשה הפרשה בחיי המעשה – פרשת כי תשא – פרה -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ מאיזה זוית מבט ובאיזה גישה נפשית צריך האדם לגשת לנתינה שהוא נותן מעצמו לאחרים ולקהילה - כאשר הוא נותן מכספו, מזמנו ואף כשהוא מסכן את חייו למען הכלל? האם עליו לחוש שהוא עושה 'לפנים משורת הדין' ו ...

פרשת כי תשא
תסמונת המונהגים הנטושים  פרשה ומימושה - לפרשת כי תשא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - תסמונת המונהגים הנטושים  פרשה ומימושה - לפרשת כי תשא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט לזכר אימי מורתי נחמה שנוולד ז"ל שהשבוע מלאה שנתיים לפטירתה. חטא העגל המתואר בפרשה מעלה מספר תהיות שפתרונן עשוי לשפוך אור על דפוסי התנהגות של הציבור והפרט במצבים דומים גם אם הם לא זהים לגמרי. מצבו ש ...

פרשת כי תשא
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת כי תשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה בעגל הזהב 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת כי תשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד לזכר אימי מורתי נחמה שנוולד ז"ל שהשבוע מלאה שנה לפטירתה. חטא העגל הינו אחד האירועים החמורים בתולדות עם ישראל שעיצב והותיר את חותמו מאז התרחשותו על כל הדורות. חכמים עסקו בו בהרחבה בשאלה מי ה ...

פרשת כי תשא
אסטרטגיה רוחנית תהליכית וסדורה או השראה ספונטניות -   לעילוי נשמת רבי חיים טובלי ז"ל   בפרשתנו נקרא שנית על הציוי האלקי לבנית המשכן ע"י בצלאל: "את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו וגו'. ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו. וגו'". (שמות לא ז ט) ...


פרשת ויקהל
הרע במיעוטו פרשה ומימושה - לפרשת ויקהל -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הרע במיעוטו  פרשה ומימושה - לפרשת ויקהל -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו מהווה המשך של פרשית חטא העגל. "למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר" (רש"י שמות לה א), ובידיו 'הלוחות השניים', משה רבנו מקהיל את עם ישראל ומצווה אותם על השבת: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם: אלה & ...

פרשת ויקהל
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקהל-פקודי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - מנהיגות במבחן הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקהל-פקודי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת פקודי פותחת בדין וחשבון מפורט שמגיש משה רבנו לעם על התרומות שנאספו למשכן ועל השימוש שעשו בהם לבנין המשכן: "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד אי ...

פרשת ויקהל
אסטרטגיה תלת מימדית של בחירת מנהיג -   פרשתנו היא אחת מחמשת הפרשיות שחותמות את ספר שמות ועוסקות בהקמת המשכן והשראת השכינה. הפרשה עוסקת בשלב הסיום של הקמת המשכן, הפרויקט הלאומי הראשון של עם ישראל. לראשונה, גם נוצר הצורך, למנות לשם כך מנהיג ציבורי, את בצלאל. היה עליו להנהיג ולנהל את התכנון, העיצוב והבניה של המשכן וכליו, לנצ ...


פרשת פקודי
דרישת האמת או פוליטיקלי קורקט  פרשה ומימושה - לפרשת פקודי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - דרישת האמת או פוליטיקלי קורקט  פרשה ומימושה - לפרשת פקודי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט לאחר סיום בנית המשכן מכין משה רבנו ביוזמתו 'דו"ח ביצוע' אותו הוא מציג בפני כל העם. הדו"ח כלל את סך ה'הכנסות' מהתרומה שנאספה מהעם וה'הוצאות' שמומשו  בבנית המשכן. "אלה פקודי - מלא וי"ו שפקד ל ...

פרשת פקודי
איסטרטגיה של הגודל והקוטן - דייקנות התכנון והביצוע -  פרשת פקודי חותמת את ספר שמות ואת התהליך של בנית המשכן. הכתובים מציינים כמה פעמים שמלאכת בנית המשכן הושלמה כאשר עשייתה תאמה לחלוטין ולפרטי פרטים את הציווי, ואת התכנית שנקבעה מלכתחילה. תכנית שביסודה ערכים רוחניים נשגבים. אנו מבקשים ללמוד מכך על האיסטרטגיה של ה'גודל' וה'קוטן' של דייקנות התכנון ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון