ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת במדבר
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  במדבר – שבועות – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה וזהות עצמית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  במדבר – שבועות – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד ספר במדבר, כשמו, עוסק בקורות את עם ישראל במדבר החל מהשנה השניה לצאתם ממצרים, ועד כניסתם לארץ ישראל. ומתחיל לאחר תיקון חטא העגל, ובנית המשכן: "וידבר ד' אל משה במדבר סיני בא ...

פרשת במדבר
אסטרטגיה של אומה שנולדה במדבר -   פרשת השבוע, וכך גם החומש כולו, נקרא 'במדבר', למרות שלא כך פותחת אותו התורה. הפרשה עוסקת במפקד של שבטי ישראל, לפי יוצאי צבא, ובארגון המדוקדק של מחנה ישראל באופן שייעצב את התנהלותו בזמן שהייתו במדבר.     ספר במדבר מקיף את רובה המוחלט של תקופת השהות במדבר, מחודש אייר של השנה ...

פרשת במדבר
Shavuot - The Strategy of a Learning Nation Shavuot – Rabbi Eliezer Shenvald The Festival of Shavuot is "The Time of the Giving of our Torah." The Revelation at Mount Sinai was a formative event where the Torah was given, with all of its 613 mitzvot, to all of Am Israel, as one entity and not as indivi...


פרשת נשא
אסטרטגיה של צניעות אידאולוגית מול צניעות פונקציונאלית - בלב פרשתנו מספר נושאים סמוכים זה לזה: שילוח הטמאים מן המחנה, מעילה, סוטה, נזיר וברכת כהנים. חכמים בארו את הקשר והמשותף שבינהם במספר אופנים, אולם בפשטות בקשה התורה לסמוך בין ממדי הקדושה היחודית בישראל: קדושת המחנה, הרכוש, עם קדושת התא המשפחתי והצניעות הישראלית, וקדושת האדם המתנזר עם קדושת הכהונה. ...

פרשת נשא
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת נשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה בהתעלות ובנזירות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  נשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הניסוח של פרשת הנזיר חושף בפנינו את הגישה המורכבת של התורה למעשה הנזירות ולהלכי הנפש של האדם שמביאים אותו לקבל על עצמו נזירות: "איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד'" ...


פרשת בהעלותך
אסטרטגיה של צמיחה מתוך משבר והתאמת ההנהגה למצבים משתנים -     ספר במדבר עוסק בתקופת המסע של עם ישראל במדבר לאחר מתן תורה בהר סיני והקמת המשכן. תחילתו בחודש לאחר הקמת המשכן – בחודש השני לשנה השנית. תקופת המסע במדבר לא היתה רק התווך שבין מצרים לירושלים, אלא מעין "סדרת חינוך" של עם ישראל, תקופה של עיצוב העולם הרוחני והמבנה הלאומי והחברתי. ע ...

פרשת בהעלותך
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהעלותך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירת הלב ופרשנות המציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהעלותך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מתחיל המסע שאמור להוביל את עם ישראל במסלול ישיר לארץ ישראל. כבר בשלביו הראשונים פורץ משבר המתאוננים: "ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד'. וישמע ד' ויחר אפו ותבער בם ...


פרשת שלח
אסטרטגית ירושת הארץ – מאז ולתמיד -       חטא המרגלים היה אחד הכישלונות הלאומיים הטראומטיים בתולדותינו. רשמיו והשלכותיו מלווים אותנו עד היום. כמו באירועים טראומטיים אחרים יש מקום להפקת לקחים מהכשלון לבל נשגה בעתיד. אולם יש לשים לב שבאירוע הזה יש גם לקחים חיוביים שיש להפיק ממנו לדורות, לקחים שלא כ"כ ניתן ללמוד ...

פרשת שלח
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  שלח לך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה שמעצבת מציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  שלח לך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת המרגלים חוללה את אחד המשברים הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל. מסתבר לומר שתוצאותיה נעוצות בראשיתה, בעצם שליחת המרגלים. "וידבר ד' אל משה לאמור: שלח לך אנשים ויתור ...


פרשת קרח
מקסם העושר ועגל הזהב העושר כחרב פיפיות -     פרשתנו פותחת במחלוקת קרח וכל עדתו, שהיתה טרגדיה לאומית וגם טרגדיה אישית של קרח, שהיה מגדולי דור המדבר אולם הגדולה והעושר העבירו אותו על דעתו ועל דעת קונו. 'מקסם העושר', הוא אחד האשליות שרווחות במין האנושי מאז שחר ההסטוריה, מיני אז סבר האדם שה'עושר' יעשה אותו 'מאושר', ויהווה ...

פרשת קרח
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת קרח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - יצר הכבוד והשררה והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת קרח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת קרח קרויה על שמו של מחולל המחלוקת יוצאת דופן, שהיתה למשל ולשנינה, כ'מחלוקת שאינה לשם שמים': "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת ...


פרשת חקת
מי מריבה - איסטרטגיה יחודית של משק המים בישראל - משבר 'מי מריבה' שבפרשתנו מצטרף למערכת משברים סביב הצורך הקיומי הבסיסי במים, ובמיוחד בעת מסע עם ישראל במדבר. אנו מבקשים לעמוד על ההתייחסות המיוחדת של התורה לצורך במים ולמשברים סביב משק המים, כבר ממאבק האבות על חפירת הבארות, וממנה ללמוד על התפיסה האיסטרטגית היחודית של עם ישראל לסוגיית המים. כבר ב ...

פרשת חקת
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת חקת – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הסר כעס מבחירותיך 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  חקת  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד המשבר של 'מי מריבה' עליו אנו קוראים בפרשתנו בולט מאד ברצף משברי המדבר, בשל העונש שהוטל בעקבותיו על משה ואהרון: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרון: יען לא האמנתם בי להקדישני ...


פרשת בלק
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת בלק תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה מניפולטיבית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בלק – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשתנו נקראת בגמ' גם 'פרשת בלעם' (בבא בתרא יד ב) ולא בכדי. האישיות הדומיננטית החורזת את אירועי הפרשה היא בלעם. דמותו ואופיו של בלעם מעצבים את חלקיה ואת השתלשלות האירועים שבין פרקיה ...


פרשת פנחס
נישואי תערובת והפגיעה האסטרטגית במאזן הדמוגרפי -  תחילת פרשת פנחס קשורה בקשר הדוק עם סופה של הפרשה הקודמת. זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשבט שמעון ניצב בראש המבקשים לאפשר נישואי תערובת בישראל. זמרי נוקט בצעד מתריס ופרובוקטיבי, בכך שהוא מתייצב בפני משה, לעיני כל ישראל, כשלצידו כזבי בת צור המדיינית. "אמר לו: בן עמרם זו (כזבי) אסורה או מותרת?! ...

פרשת פנחס
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת פנחס – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה שקונה עולם בשעה אחת 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  פנחס – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פנחס זכה לברית כהונת עולם, שפרשתנו תקרא על שמו ומעשהו יחקק לנצח בזכרון החי של עם ישראל: "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ...


פרשת מטות
הכרעה איסטרטגית - באספקלריה של תורה -     במלאות שנה לצוק איתן   פרשת מטות עוסקת בין היתר במלחמה הענישה כנגד מדין. בכך נסגר מעגל שהחל בפרשת בלק בהחטאת ישראל בבנות מואב, ופועלו של פנחס שהציל את עם ישראל מכליה, והמשכו בפרשת פנחס בהוקרה לפנחס על פועלו. אשר הציל את עם ישראל מכליה. משה שולח את פנחס למלחמה עם נציגי ה ...

פרשת מטות
הרב עמית - הפטרות - הפטרת "מטות מסעי" -   שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה.  השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "מטות מסעי" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרה לקוחה מספר ירמיהו פרק ב'.   ...


פרשת מסעי
איסטרטגיה של 'בטחון הפנים' והשיקום בתוך הקהילה -   Decisive Victory –From the Torah's Viewpoint Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald בפרשתנו מצווה התורה על הקמת שש ערי מקלט כדי לקלוט רוצחים בשגגה. פרשת ערי המקלט וקליטת הרוצחים בשגגה נוגעים בסוגיה איסטרטגית מרתקת, האיסטרטגיה של התורה לתפיסת בטחון הפנים. נראה שהעולם הנאור הולך ומתקרב לש ...

פרשת מסעי
Decisive Victory –From the Torah's Viewpoint - Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald These days we are commemorating a year after Operation "Tzuk Eitan" (Protestive Edge) and there is still a public debate about the outcome of the war. Some say we won and others say that even if we didn't lose, we didn't win either. In this c...

רוצים לדבר?

רוצים לברר?

רוצים לבקר?

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון