ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


[cat_name]
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת שמות – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - נקודת הבחירה בגדוּלה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת שמות  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הפרשה מאריכה בתיאור הביוגרפיה של משה רבנו, בתוך וכתוצאה מהשעבוד המחריף במצרים. משה אומץ ע"י בת פרעה, וגודל בארמון פרעה במנותק מעם ישראל, ומחיי השעבוד. הכתוב מתאר את שלבי ההתפתחות האישית ...

[cat_name]
עבדות וחרות - שילוביות סינרגית של הפכים -  בפרשתנו מתחיל השעבוד במצרים: "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך". (שמות א יג). עבדות קשה ומפרכת, השפלה עריצות ודיכוי שמררה את חיי בני ישראל. ספק אם היה כדוגמתה בהיסטוריה האנושית. "ויאמר מלך מצרים למילדות ...


[cat_name]
לפרשת וארא תשע"ח - הבחירה בגלות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה- לפרשת וארא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד   תחילתה של פרשתנו: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם" (שמות ו ג),   מהווה מענה לתלונה של משה רבנו לקב"ה, בסוף הפרשה הקודמת, על העמקת השעבוד והתארכות הגלות: "ו ...

[cat_name]
מגבלות האסטרטגיה האנושית בתווך של הנהגה אלקית -       בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתנו מתאר הכתוב דו- שיח קשה בין משה רבנו לקב"ה על רקע ההרעה בשעבוד, והפער בין הציפיה של משה רבנו מאופן התנהלות הגאולה, לבין ההנהגה האלקית בפועל: "למה הרעותה לעם הזה, למה זה שלחתני! ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך ...


[cat_name]
פרשת בא תשע"ח - שלילת הבחירה כעונש 'ובחרת בחיים'– הבחירה בפרשה- לפרשת בא – תשע"ח– הרב אליעזר שנוולד תחילת הפרשה מיידע הקב"ה את משה רבנו ומכין אותו לקראת הכבדת לב פרעה, באופן שישבש את שיקול דעתו ואת בחירתו: "בא אל פרעה  כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו  למען שיתי אותותי אלה בקרבו. וגו'. וידעתם כי א ...

[cat_name]
זכרון יציאת מצרים - בפרשת בא עם ישראל יוצא ממצרים הגלות הקשה ושעבוד מצרים באים לקיצם. מאמרינו לפרשיות השבוע מוקדשים להתבוננות בפרשה מזוית מבט אסטרטגית, שמאפשרת לברר מהם 'אבני היסוד' של הא\סטרטגיה הלאומית באספקלריה תורנית. נדרשנו לכך בשל הצורך החיוני בפיתוח חשיבה אסטרטגית בדורנו, בעת שאנו נדרשים לקחת אחריות על תהליכי ...


[cat_name]
בחירה שבטית מכריעה - בשלח תשע"ח - לע"נ יקירנו הרב זאב קרוב ז"ל בחירה שבטית מכריעה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת בשלח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד   גולת הכותרת של פרשתנו היא נס קריעת ים סוף. הנס של קריעת הים להצלת עם ישראל,  והטבעת פרעה וצבאו. אחד הניסים הדרמטיים והמופלאים ששינה את חוקי הטבע. ...

[cat_name]
שירה בשמחה רבה - מידות היחיד והיחד על סדר פרשיות השבוע -     פרשת בשלח נקראת גם שבת שירה. נס קריעת ים סוף היווה שיא של ההתגלות האלקית, להצלת עם ישראל. שהיה כפסע לפני כליה מוחלטת שהיה לכוד בין הים שמלפניו ובין הצוקים שמימינו ומשמאלו והמצרים שרודפים אחריו מאחריו. רגע נורא הוד שבו פתח ההצלה האלקי בא מכיוון ניסי בלתי צפוי, מהים שנקרע, עם יש ...


[cat_name]
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת יתרו – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - בחירה מכוננת בתורה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת יתרו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד לע"נ יקירנו הרב זאב קרוב ז"ל   החלק המרכזי של פרשת יתרו עוסק במתן תורה במעמד הר סיני ובבחירה של עם ישראל לקבל את התורה. הבחירה של עם ישראל לקבל את התורה היתה בחירה מכוננת שמהוו ...

[cat_name]
יסוד ההגבלה ותפארת השילוביות ההרמונית - מעמד הר סיני, שבמרכז פרשתנו, הוא אירוע מכונן וחד פעמי בהיסטוריה. המעמד היווה שיא של ההתגלות האלקית הישירה בעולם, התגלות למין האנושי, באמצעות עם ישראל, במקום מוגדר ומוגבל. דווקא במעמד זה הקב"ה מצווה את משה על ההגבלה והתיחום של ההר בפני העם: "והגבלת את העם סביב לאמור הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצ ...


[cat_name]
משפטים תשע"ח - הבחירה בעבדות ובהתמכרות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת משפטים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת משפטים באה לאחר מתן תורה, ועוסקת בהרחבה בדיני ממונות ובדינים שבין אדם לחברו. חז"ל שאלו מדוע התורה בוחרת לפתוח אותה דווקא במצוות 'עבד עברי' שמוכר את עצמו בשל מצוקה כלכלית, כמוצא אח ...

[cat_name]
אסטרטגיה של צדק חברתי ושיקום עבריינות -  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי וגו'". (שמות כא א). פרשת משפטים סמוכה לפרשת יתרו ומתן תורה, ומשלימה אותה, על כן היא פותחת במילה המחברת "ואלה" המשפטים". "כל מקום שנא' "אלה" פסל את הראשונים, "ואלה" מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. (רש"י שמות כא א). פרשת מ ...


[cat_name]
תרומיות   הבחירה - תרומיות     הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת  תרומה  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת  תרומה  עוסקת באחת משלוש ה' תרומות ' שהרימו ישראל בעת הקמת המשכן: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה  מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את  תרומ ...

[cat_name]
תרומה אסטרטגית גיוס המשאבים לפרויקט לאומי של קדושה - מוקדש לזכר ידידי השר אורי אורבך ז"ל פרשת תרומה היא הראשונה בסדרה של חמש פרשיות החותמות את ספר שמות שבהן פרוט תהליך הקמת המשכן. הפרוט מלמד על החשיבות הרוחנית הקיומית של הקמת המשכן, לעם ישראל ולעולם כולו. משכן ישרה שכינה במחנה ישראל ויבנה קומה נוספת בהתבגרות הרוחנית של העולם (במדב"ר יב יב). מכאן ...


[cat_name]
תצווה תשע"ח - מעגלי בחירה יעוד ושוויון 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת תצווה – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מצוה התורה על בחירת הכהנים מתוך בני ישראל: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן" (שמות כח א). הדגש של התו ...

[cat_name]
אסטרטגית הקמת האומה - משכן בלב המחנה -       לקראת סופה של הפרשה מצווה התורה על 'ימי המילואים' וסיום בנין המשכן, וחוזרת על יעודו האלקי של המשכן: "אשר איוועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי וגו'. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלקים". (שמות כט מב-מה). יעוד המשכן כמקום ההתוועדות עם ה ...


[cat_name]
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת כי תשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה בעגל הזהב 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת כי תשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד לזכר אימי מורתי נחמה שנוולד ז"ל שהשבוע מלאה שנה לפטירתה. חטא העגל הינו אחד האירועים החמורים בתולדות עם ישראל שעיצב והותיר את חותמו מאז התרחשותו על כל הדורות. חכמים עסקו בו בהרחבה בשאלה מי ה ...

[cat_name]
אסטרטגיה רוחנית תהליכית וסדורה או השראה ספונטניות -   לעילוי נשמת רבי חיים טובלי ז"ל   בפרשתנו נקרא שנית על הציוי האלקי לבנית המשכן ע"י בצלאל: "את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו וגו'. ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו. וגו'". (שמות לא ז ט) ...


[cat_name]
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקהל-פקודי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - מנהיגות במבחן הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקהל-פקודי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת פקודי פותחת בדין וחשבון מפורט שמגיש משה רבנו לעם על התרומות שנאספו למשכן ועל השימוש שעשו בהם לבנין המשכן: "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד אי ...

[cat_name]
אסטרטגיה תלת מימדית של בחירת מנהיג -   פרשתנו היא אחת מחמשת הפרשיות שחותמות את ספר שמות ועוסקות בהקמת המשכן והשראת השכינה. הפרשה עוסקת בשלב הסיום של הקמת המשכן, הפרויקט הלאומי הראשון של עם ישראל. לראשונה, גם נוצר הצורך, למנות לשם כך מנהיג ציבורי, את בצלאל. היה עליו להנהיג ולנהל את התכנון, העיצוב והבניה של המשכן וכליו, לנצ ...


[cat_name]
איסטרטגיה של הגודל והקוטן - דייקנות התכנון והביצוע -  פרשת פקודי חותמת את ספר שמות ואת התהליך של בנית המשכן. הכתובים מציינים כמה פעמים שמלאכת בנית המשכן הושלמה כאשר עשייתה תאמה לחלוטין ולפרטי פרטים את הציווי, ואת התכנית שנקבעה מלכתחילה. תכנית שביסודה ערכים רוחניים נשגבים. אנו מבקשים ללמוד מכך על האיסטרטגיה של ה'גודל' וה'קוטן' של דייקנות התכנון ...

רוצים לדבר?

רוצים לברר?

רוצים לבקר?

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון